Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 17.6.2024
Treking > Pohoří > Malé Karpaty, horská turistika a příroda pohoří

Malé Karpaty, horská turistika a příroda pohoří

Malé Karpaty, velký turistický ráj - turistika a treky, hrady, hory a jeskyně Malých Karpat

18.8.2008 | Otakar Brandos

Malé Karpaty, líbezný kraj s oblými zalesněnými vrchy strmě vystupuje z roviny jihozápadního Slovenska. Kopečky Malých Karpat sice nejsou nijak vysokými, přesto svou malebností zvou k opakovaným návštěvám. Túry v tomto pohoří nejsou zvláště náročnými, přesto jsou túrami těžko opakovatelnými, které se hluboce vryjí do paměti. Turista se v Malých Karpatech cítí doslova jako doma.

Pohoří Malé Karpaty

Proložíme-li navíc poznávání Malých Karpat návštěvami četných romantických hradních zřícenin, nebudeme rozhodně z této části Slovenska odjíždět s pocitem promarněného času. Pás hradů, který strážil západní hranici starého Uherska nemá v našich krajích obdoby. A právě k jejich návštěvě vás prostřednictvím tohoto článku zvu.

Malé Karpaty, reliéf a vymezení pohoří

Záruby, vrcholový kříž

Hřeben Malých Karpat se táhne zhruba ve směru SSV - JJZ v délce téměř 100 kilometrů jako neprostupná hradba. Zhruba od Nového Mesta nad Váhom až po Děvínskou Kobylu u Bratislavy, jejíž paty jsou omývány vodami řek Moravy a Dunaje. Tento údaj však není naprosto přesný, neboť Malé Karpaty se táhnou i za Dunajem v Rakousku jako Hainburgské kopce.

Šířka tohoto jádrového pohoří, jemuž dali pojmenování zřejmě již staří Keltové zvoucí je Sarmatské hory, je ale poměrně malá. V nejširším místě u Bratislavy dosahují Malé Karpaty pouhých 16 kilometrů, v nejužších místech u Nového Mesta nad Váhom klesá pod pouhé tři kilometry. Nejvyšším vrcholem celého pohoří je vrchol Záruby, který dosahuje výšky 768 metrů.

Hrad Ostrý kameň

Výška to není sice nijak závratná, ale přesto působí tyto hory alespoň v některých partiích mohutným dojmem. To proto, že se nad své okolí zvedají o 450 až 550 metrů. Dalšími významnými vrcholy jsou Somár (650 m), Javorina (702 m), Čertov kopec (752 m), Vápenná (748 m), Čierna skala (662 m) a řada dalších.

Malé Karpaty na severu sousedí s Bílými Karpatami, na severozápadě s Myjavskou pahorkatinou, na západě jsou ohraničeny Borskou nížinou, na jihozápadě a jihu řekami Morava a Dunaj a na východě Podunajskou rovinou a Podunajskou pahorkatinou. Malé Karpaty patří do Alpsko - Himalájské soustavy, podsoustavy Karpaty, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnitřní Západní Karpaty a Fatransko - tatranské oblasti.

Malé Karpaty, geomorfologické členění

Malé Karpaty se dělí na čtyři základní podcelky - Devínske Karpaty, Pezinské Karpaty, Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty. S tímto dělením však ještě nejsme u konce, neboť uvedené celky se ještě dále dělí. Devínske Karpaty na podcelky zvané Devínska Kobyla, Bratislavské predhorie, Lamačská brána a Devínska brána.

Pezinské Karpaty pak dále dělíme na podcelky zvané Homoľské Karpaty, Kuchynská hornatina, Stupavské predhorie, Biele hory, Smolenická vrchovina, Lošonská kotlina, Plavecké predhorie a Bukovská brázda. Brezovské Karpaty mají jen jeden podcelek zvaný Dobrovodská kotlina a nakonec Brezovské kotliny se dělí na další dva podcelky zvané Plešivec a Nedze.

celek podcelek okrsek
Malé Karpaty Devínske Karpaty Devínska Kobyla
Bratislavské predhorie
Lamačská brána
Devínska brána
Pezinské Karpaty Homoľské Karpaty
Kuchynská hornatina
Stupavské predhorie
Biele hory
Smolenická vrchovina
Lošonská kotlina
Plavecké predhorie
Bukovská brázda
Brezovské Karpaty Dobrovodská kotlina
Čachtické Karpaty Plešivec
Nedze

Malé Karpaty, podrobný popis pohoří

Jednotlivé celky Malých Karpat mají svůj poměrně specifický charakter, což je dáno nejen jejich výškami, ale především geologickým složením. Z geologického hlediska jsou Malé Karpaty jádrovým pohořím s krystalickým jádrem a sedimentárním obalem. A právě kras má v Malých Karpatech významné zastoupení. Převládají tady karbonátové horniny, na nichž se vytvořily četné formy krasového reliéfu.

Kras Malých Karpat dosahuje úctyhodné rozlohy 180 čtverečních kilometrů. Jeskyně Driny, krápníková výzdoba Nejvýznamnějšími krasovými oblastmi Malých Karpat jsou Čachtický kras, Plavecký kras, Dobrovodský kras, Borinský kras Smolenický kras, ve kterém se nachází jediná turisticky přístupná jeskyně Malých Karpat - jeskyně Driny.

Přesto se jedná o jádrové pohoří, kde jádro tvoří krystalické horniny a jen v obalových či příkrovových sériích krížňanského a chočského příkrovu druhohorního stáří (obvykle období jury) vystupují sedimentární horniny, které byly zvrásněny v druhohorách (křída) a zejména třetihorách. Nestarší horniny jsou ale prvohorního stáří (krystalické břidlice). Podívejme se proto v kostce na charakter jednotlivých částí tohoto pohoří.

Devínske Karpaty

Devínske Karpaty jsou nejjižnější částí tohoto pohoří. Od Pezinských Karpat jsou odděleny tzv. Lamačskou bránou, od pokračování tohoto pohoří na rakouské straně pak řekou Dunaj, přesněji Děvínskou bránou. Na stavbě západní části Děvínských Karpat se účastní především karbonátové horniny, které jsou v oblasti Děvínské Kobyly překryty ještě mořskými sedimenty. Za zmínku stojí, že tady lze pozorovat stopy po abrazní činnosti moře.

Bratislavské předhoří má málo členitý plochý reliéf, který dosahuje výšek okolo 260 až 370 metrů. Tato část, rozdělená příkopy Mlýnské doliny a Karlovy Vsi, je tvořena tektonickými deskami Starého Gruntu, Škarice a Bratislavskou deskou.

Pezinské Karpaty

Druhým podcelkem Malých Karpat jsou Pezinské Karpaty. Na stavbě této části se podílejí jak sedimentární, tak krystalické horniny. Tento celek leží mezi Děvínskými Karpatami a Brezovskými Karpatami. Krystalickými horninami je budována zejména část Homoľských Karpat, čímž je dán jejich hladce modelovaný reliéf s oblými hřbety a četnými plošinami.

Z výrazného hřebene tady pak vystupují velice nápadné, byť nepříliš vysoké tvrdoše tvořené zejména křemenci a karbonátovými horninami obalové série. Právě zmíněným karbonátovým horninám vděčí tato část pohoří za vznik krasu, který je zván Borinský kras. Díky rozpustnosti karbonátových hornin tady nalezneme řadu jeskynních systémů. Jmenujme si například jeskyni Veľké Prepadlé a Zbojnickou jeskyni.

Sousední celek zvaný Stupavské predhorie má již poněkud jiný charakter. Tato část je budována především štěrky, písky a slepenci, takže zdejší reliéf má charakter hladce modelované pahorkatiny, jež je rozčleněna množstvím úvalů. Zato Bílé hory mají již značně odlišný a poměrně členitý reliéf. To je dáno převládajícími druhohorními karbonátovými horninami, díky nimž se tady mohl vyvinout bohatý krasové reliéf a bradlové útvary. Zejména v oblasti Plaveckého hradu.

Na krasové jámy narazíme v oblasti Kuchynsko - orešanského krasu či na krasových deskách Javorinky, Kršlenice a Barborské. Obdobný charakter má Smolenická vrchovina, ve které se nachází jediná turisticky přístupná jeskyně tohoto pohoří - jeskyně Driny.

Brezovské Karpaty

Brezovské Karpaty jsou ohraničeny Pezinskými Karpatami na jihu a Čachtickými Karpatami na severu. Tato část pohoří, která je budována převážně karbonátovými horninami, má zarovnaný povrch s četnými plošinami ležícími obvykle ve výškách mezi 350 až 450 metry. Jejich podcelek - Dobrovodská kotlina je budována pískovci a slepenci. Právě tyto zarovnané plošiny jsou charakteristickou formou tohoto pohoří. Tyto části se obvykle nacházejí pod hlavním hřebenem, ale v Brezovských Karpatech a pak nejsevernějších Čachtických Karpatech tvoří i části hlavního hřebene Malých Karpat.

Čachtické Karpaty

Čachtické Karpaty jsou nejsevernějším celkem Malých Karpat. Jsou budovány převážně karbonátovými horninami, mezi nimiž převažují vápence a dolomity. Narazit ale můžeme i na mořské sedimenty. Díky této skutečnosti se mohl místy vyvinout bohatý podzemní, ale i povrchový kras. Největší známou jeskyní této části Malých Karpat je Čachtická jeskyně v oblasti Čachtického krasu, resp. v jeho severní polovině zvané Nedze.

Na hřebeni vrcholu Vápenná

V některých místech se objevují nedokonale vyvinutá škrapová pole, vápencové sutiny či vápencové tvrdoše v podobě výrazných skalních suků a jiných obdobných útvarů. Tato část Malých Karpat má poměrně mírně modelovaný charakter, podstatná část je pokryta lesy, kde velkou část porostů vytváří uměle zavlečená černá borovice. Jen ze dvou vrcholů se otevírají slušné rozhledy - je to Čachtický hradní vrch a Veľký Plešivec.

Hydrologické poměry pohoří

Vodopis Malých Karpat je poměrně jednoduchý. Západní svahy Malých Karpat patří do povodí řeky Morava, východní a jižní svahy pak převážně do povodí Dunaje, jen nejsevernější část Malých Karpat patří do povodí řeky Váh. Nejvýznamnějšími vodními toky oblasti jsou řeky Myjava, Rudava, Mláka, Čierna voda, Parná, Blava, Stoličný a Luhový potok, Jablonka.

Na obvodě pohoří nalezneme rovněž řadu vodních nádrží. Největší z nich je Sĺňava u Piešťan, Dubník I a II u Staré Turé, Kunov u Senice, Vývrat u Kuchyně, Zlaté piesky u Bratislavy, Slnečné jezera u Sence, Vištuk u stejnojmenné obce, Boleráz u Trstína, Čerenec u Vrbového a řadu dalších menších vodních ploch.

Klimatické podmínky

Podnebně patří Malé Karpaty do teplé až mírně teplé oblasti. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7 až 9 °C. Ve výškách nad 700 metrů pak průměrná roční teplota klesá pod 6,5 °C. V Podunajské a Borské nížině pak průměrná roční teplota vystupuje na 9 až 10 °C. Průměrný počet letních dní (teplota nad 25 °C) se pohybuje v rozmezí 40 až 50, v okolních nížinách pak až 50 až 65 dní.

Vodní srážky jsou v této oblasti poměrně nízké. Obvykle se pohybují v rozmezí 600 až 650 mm, ve vyšších polohách pak v rozmezí 650 až 900 mm. Sněhová pokrývka se udrží obvykle 40 až 60 dní, v okolních nížinách pak jen 30 až 40 dní.

Hrad Červený kameň

Malé Karpaty jsou tvořeny poměrně nevysokými vrcholy, takže lákají k túrám a vycházkám i méně zdatné turisty. Ty jim usnadňuje dobré turistické značení a poměrně dobrá dopravní obslužnost na obvodě pohoří. Velká část tohoto pohoří je tvořena lesy, nižší partie pak zejména kulturní stepí. V severozápadní části je pak obvyklé kopaničářské hospodaření.

Přestože byla velká část přetvořena lidskými zásahy, nalezneme tady nedotčené či téměř lidskou nedotčené kouty přírody. A aby tomu tak zůstalo i nadále, byla v Malých Karpatech vyhlášena řada maloplošných chráněných území v podobě přírodních rezervací aj. Ochrana přírody se ale neomezila jen na maloplošná chráněná území. V roce 1976 dostaly nejcennější partie Malých Karpat zákonnou ochranu v podobě chráněné krajinné oblasti. Rozloha CHKO Malé Karpaty činí 65 500 ha, ochranného pásma pak ještě dalších asi 45 000 ha.

Druhým, již zmíněným, fenoménem tohoto pohoří jsou hradní zříceniny. Těch tady nalezneme celou řadu. Jsou to Čachtický hrad, Branč (Myjavská pahorkatina), Dobrá Voda, Korlátka, Ostrý kameň, Plavecký hrad, Červený kameň a Biely kameň, Pajštún, Dračí hrádok a Devín, ale i dnešní sídlo slovenské vlády - Bratislavský hrad.

Praděd Mléčná dráha Zverovka Zámek Hluboká Beskydy, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Bezděz Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Javorníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Velický vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Čelovky Cirrus Turistické batohy

Horské chaty a útulny, Malé Karpaty

KOLIBA SMOLENICE ZOCHOVA CHATA
Koliba Smolenice Koliba Smolenice
Smolenice

Detail ubytování …
Zochova chata Zochova chata 3715
900 01 Modra - Piesok

Detail ubytování …
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Malé Kapaty, mapa s body zájmu

Malé Karpaty, turistika

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist