Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 7.12.2018 , svátek má
Treking > Cestování > Starý zákon pohledem cestovatele: poutník Abram

Starý zákon pohledem cestovatele: poutník Abram

Nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty (4)

3.12.2018 | Ondřej Havelka
Vyvolený poutník Abram

Bůh poutníkovi žehná a stále jej in-spiruje: Mnohé texty Pentateuchu preferují poutnický, s pastýřstvím spjatý život, zatímco usedlý život spjatý se zemědělstvím nehodnotí stejně kladně (např. Gn 4). Také výstavba měst a snaha o materiální zajištění nemá v prvních knihách Starého zákona kladné hodnocení, jak nám říká např. jedenáctá kapitola knihy Genesis věnovaná budování města a (babylonské) věže (Gn 11,1-9). Jak už jsme zmínili, to podstatné se v Pentateuchu odehrává na cestě. Dva klíčoví poutníci, kteří svým významem vystupují ze starých textů jsou Abram a Mojžíš.

Stvořitel připravuje poutníkovi fascinující Cestu, stačí se nechat vést jako Abram

Povoláním Abrama začínají, teologicky řečeno, dějiny spásy. To nejpodstatnější, co nám celá Bible říká, spása nabízená Bohem, začíná Hospodinovým pozváním Abrama na dlouhou, nebezpečnou a náročnou pouť. "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu." (Gn 12,1). Vše podstatné Bůh sdělil vyvolenému poutníku Abramovi až na cestě. Nelze přehlédnout, že cesta má ve Starém zákoně ustavující charakter.

Vyvolený poutník Abram

Na cestě se poutník Abram přibližuje Bohu a stává se tím, kým je. Vychází do nejistoty, opouští své zázemí. Uvažme, že pro vyznavače starobabylonského náboženství mělo každé město svého boha-ochránce. V Uru to bylo měsíční božstvo Sín. I tuto představu Abram opouští. De facto opouští svou identitu, aby získal identitu novou. Jinými slovy, cesta se stává Cestou a poutník se stává Člověkem. Podle teologů je možno Boží povolání Abrama považovat za prapočátek existence Izraele.

Praotec Abram někdy na počátku 2. tis. př. n. l. nejprve i s početnou rodinou opustil město Ur (asi 200 km jihovýchodně od Babylonu), přibližně v oblasti dnešní Nasiriyah v Iráku a putoval celých 1 300 kilometrů pěšky nebo na oslu (patriarchové patrně neznali chov velbloudů) pravděpodobně přes Babylon a Mari do Cháranu, dnešního tureckého Harranu na hranicích se Sýrií.

Tato oblast je mimořádně krásná zejména na syrské straně a právě tam jsem při pomalém pěším putování od vesnice k vesnici zažil skutečnou "biblickou" pohostinnost. Dodnes tady najdete malebné vesničky plné hliněných domečků kuželovitého tvaru a příjemné domorodce oděné do volných barevných dželábií a šatů. Poutníka tady hostí oslazeným teplým mlékem, čajem nebo kávou a kouskem arabského chleba. Měsíce strávené sólovým putováním severní Sýrií považuji za nejkrásnější. Lidé na venkově svou vnitřní čistotou poutníkům ještě dnes nabízí prolomený výhled do biblických časů.

Pohostinnost nebo kulka - horká půda před tisícovkami let i dnes

Ur, výchozí místo Abramova dobrodružství, bylo bohaté a slavné město, doložené četnými archeologickými nálezy. Dnes tam naleznete pouze vykopávky. Někdejší slavné město pohřbil čas. Cháran, první Abramův cíl, byl významnou křižovatkou karavan, kde se v Abramově době podle religionistů pěstoval náboženský kult měsíce, podobně jako v Uru.

Dnešní Harran leží asi 25 km jižně od turecké Sanliurfy. Na turecké straně této oblasti dnes cestovatel musí ochutnat vynikající načervenalý čaj podávaný v typických skleněných šálcích. U čaje se dnes obvykle hraje domino nebo se sleduje fotbalový přenos. Na obou stranách turecko-syrské hranice je gurmánskou povinností ochutnat zdejší turecký kebab, respektive syrskou šawermu. Chuť nakládaných okurek je v této oblasti světově bezkonkurenční.

V Cháranu (Harranu) Hospodin Abrama povolal, aby opustil svou zemi a všechny materiální "jistoty" a nechal se vést (Gn 12,1). Abram putoval s částí své rodiny na jih do země kanaanské patrně přes Halab, dnešní syrské Allepo. Toto město s impozantní citadelou na vyvýšeném pahorku uprostřed zástavby je dnes významně poničené válkou posledních let.

Až se tam situace uklidní a cesta vás tam zavede, nezapomeňte navštívit zdejší krásnou starobylou saunu a nechat si namasírovat záda přímo v eukalyptové parní komoře. Vyfasujete dřeváky, ručník a osobního maséra, který z vás nejprve "stáhne" starou kůži, poté vás vyděsí ledovou a hned zas horkou vodou, nažene vás do sauny a nakonec vám naservíruje čaj a vodní dýmku. Navštívil jsem po celém světě desítky saun, ovšem Sýrie v tomto směru hraje jednoznačně nejvyšší ligu.

Syrská města Allepo, Hama a Damašek, kudy Abram se svou družinou putoval, považuji po důkladném procestování celého Blízkého východu za nejkrásnější města celého regionu. Časté války a krvavé střety panovníků, které v této oblasti popisuje Starý zákon, pokračovaly i v době novozákonní a bohužel pokračují dodnes. Pokud zatoužíte na vlastní uši zaslechnout aramejštinu, tedy jazyk, kterým je psána část Starého zákona a kterým hovořil Ježíš z Nazareta, vypravte se z Damašku asi 50 kilometrů severovýchodně do vesnice Malúla. Najdete tam malebnou vesnici přilepenou na masivní skalní útes, krásnou sakrální architekturu a skvělé lidi. Bohužel i tady v nedávné době řádili teroristé a zalili ulice křesťanskou krví.

Poutník obdivuje dílo Stvořitelovo a nazírá Jeho krásu

Abram podle knihy Genesis doputoval do Šekemu, vzdáleného od Cháranu asi 900 kilometrů. Tam se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zemi dám tvému potomstvu." (Gn 12,7). Hospodin slib dodržel, ovšem i po více než třech tisícovkách let je toto Boží zaslíbení trnem v oku mnoha okolním národům, které odmítli přijmout existenci Izraele. Izrael znamená "zápasí Bůh" a tato nevelká země od počátku skutečně zápasí o svou existenci.

Je-li na světě město, které je stabilně "jednou nohou" mezi svištícími kulkami, pak je to Jeruzalém. Není náhoda, že současný Izrael má jednu z nejlepších armád světa a povinnou vojenskou službu nejen pro chlapce (3 roky), ale také pro dívky (2 roky). Pokud budete cestovat Izraelem a Palestinou, budete procházet kontrolami. Jestli se někde na světě vyplatí neprovokovat při kontrole vojáky, pak je to právě tady.

Abram pokračoval ve své pouti za Hospodinovým hlasem do Bét-elu (několik kilometrů severně od Jeruzaléma) a později mezi Bét-elem a Ajem nějaký čas odpočíval ve svém stanu. Tehdejší poutníci na Předním východě cestovali se svými prostornými stany, s osly i kozami. Také na tomto místě dodnes zvaném Beit El, tedy dům Boží, vybudoval Abram Hospodinu oltář. Nedaleký Jeruzalém (již mohl existovat) začal jako impozantní hlavní město své země budovat král David o stovky let později, ovšem podobně blízké Jericho, pověstné svými hradbami, bylo v době Abramově už několik tisíc let staré.

Dál Abram pokračoval směrem k biblickému Negebu a později až do Egypta, tedy dalších 500 kilometrů. Abramova družina už měla "v nohách" přibližně 2 700 kilometrů. V Egyptě se Abram setkal s faraonem, od něhož obdržel veliké dary (Gn 12,10-20). Jistě navštívil královský palác, pravděpodobně si prohlédl již velmi staré pyramidy a zakusil prastarou kulturu, která svou impozantností nemá ve světě obdoby. Z Egypta putoval Abram zpět do Negebu, patrně v oblasti dnešní negevské pouště v jižní části Izraele. Poté dostal od Hospodina nádherný cestovatelský úkol: "Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám." (Gn 13,17).

Poutník, který hledá Boha, jde správnou cestou

Abram později s Hospodinem uzavřel smlouvu a jeho jméno bylo změněno na Abrahám. Jednu z nejdůležitějších smluv v celém Starém zákoně uzavřel Hospodin s poutníkem, který mnohá léta putoval, a očišťoval se tak pro svého Boha. Smlouva byla uzavřena tehdy běžným způsobem, kdy se rozpůlí několik zvířat, půlky těl se položí nedaleko od sebe a člověk mezi nimi projde s přísahou, aby se mu stalo to, co těm zvířatům, když smlouvu poruší. Šlo o jakési podmíněné sebeprokletí. Abraham se tak stal praotcem tří monoteistických náboženství judaismu, křesťanství a islámu, kterým se říká též abrahámovská náboženství. Význam jména Abram odborníci vykládají jako "otec", případně "velký otec". Abrahám potom někteří upřesňují významem "otec mnohých".

Další stovky a tisíce kilometrů putoval Abraham po zaslíbené zemi kanaanské, zažil děsivou válku několika králů, dobrodružnou a krvavou záchranu svého zajatého synovce Lota (Gn 14), jehož žena se proměnila v solný sloup při ohnivé zkáze měst Sodomy a Gomory nebo obrovské dilema při obětování svého syna. Právě zkouška Abrahámovy poslušnosti, kdy měl podříznout vlastního milovaného syna, podle historiků dokládá, že ještě v Abrahámově době (přibližně 1 900 až 1 300 př. n. l.) bylo obětování lidí běžné.

Snad právě příběh o obětování Izáka (Gn 22) na hoře Moria (patrně dnešní Chrámová hora v Jeruzalémě), který nakonec skončil obětováním berana, měl být podnětem k ukončení lidských obětí a nahrazení těchto obětí zvířaty. V té době se osamělému poutníkovi mohlo snadno stát, že obětní oltář se stane jeho neplánovanou závěrečnou destinací. Křesťanští teologové spatřují v Izákovi, poslušně přijímajícímu svou smrt, předobraz Krista (hebrejsky mašiach - pomazaný).

Prvním Abrahámovým synem byl Izmael, který se stal praotcem Arabů. Nezapomínejme, že jakožto křesťanská kultura hlásící se k Abrahámovi, máme s židy a muslimy společného praotce. Ani oni by však neměli zapomínat. Zaslíbeným synem ovšem nebyl Izmael, ale druhorozený Izák. Ten měl syna Jákoba, dalšího ze starozákonních poutníků, jenž procestoval za svůj velmi dobrodružný život velkou část Předního východu. Po nevědomém boji se samotným Bohem Jákoba (v překladu "úskočný") Bůh přejmenoval na Izrael (v překladu "zápasí Bůh"). Jákob/Izrael tak dává jméno celému národu a stává se otcem dvanácti patriarchů, od kterých odvozuje svůj původ dvanáct izraelských kmenů.

Vyvolený poutník Abraham je prototyp starozákonního cestovatele, kterého Hospodin nejprve povolává na cestu a potom mu během cesty pomalu vyjevuje důvody. Před každým z nás se rozkládá nespočet krásných cest vedoucích k nalezení Smyslu. Jsou to cesty k "branám Damašku", když použijeme analogii nalezení Smyslu židovského učence Šavla z Tarsu.

Poutník se poutá ke Smyslu

Starý zákon a ještě ostřeji Nový zákon ukazují, že svoboda se neslučuje s vnitřním lpěním na majetku, na jistotách, na zabezpečení. Nutnou podmínkou svobody je vnitřní odpoutání se od majetku, bohatství a zdánlivých jistot usedlého života. Starý zákon vyjevuje, že svoboda znamená určitou míru nepředvídatelnosti událostí, jak to dokládá příběh o praotci Abrahámovi.

To neznamená, že člověk nesmí nic vlastnit. Znamená to, že svobodný člověk nemůže být bohatstvím vnitřně zotročen. I velmi bohatý člověk může být svobodný a považovat své bohatství za pouhý prostředek, zatímco zdánlivě chudý člověk může být vnitřně zotročen svým maličkým měšcem.

Poutník se na cestě odpoutává od pozlátek a klamů, seřazuje si hodnoty podle vyššího klíče. Poutník se poutá ke Smyslu. Svoboda, kterou poutník na cestě získává není obyčejná libovůle. To by bylo příliš málo. Svoboda je vznešenější, zahrnuje přijetí svrchované zodpovědnosti za svůj život, za své činy vzhledem k ostatním. Svoboda, ke které Bůh poutníka volá, zahrnuje plnou autonomii, kde nejvyšší morální autoritu představuje poutníkovo svědomí. Starý zákon vyjevuje, že Bůh chce, abychom ve svobodě naplnili své poslání, tedy nezotročeni kráčeli cestou, kterou nám ukazuje naše srdce.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi

Další články autora, může vás zajímat

Venušina sopka Úplňky Chata Vyškovec Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Rýchorská bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Neptun Vosecká bouda Brankovský vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Hmyz Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Spací pytle Nimbostratus Softshell
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

26.11.2018 / Otakar Brandos
Památky · Památky UNESCO v České republice: 12 atraktivních, avšak výletníky obležených turistických cílů

Památky UNESCO jsou velkým turistickým lákadlem. To, bohužel, ke škodě jak památek, tak …

26.11.2018 / Hynek Skořepa
Naše vrcholy · Tisá skála - opomíjená krasavice. Tip na výlet v Hornosázavské pahorkatině

V komplexu lesů mezi Čáslaví a Golčovým Jeníkovem se nachází Tisá skála. Se svými 392 metry nad …

23.11.2018 / Otakar Brandos
Turistika · Blata Jizerských hor: Tip na hezkou túru, když počasí zrovna nepřeje / Fotogalerie k článku

Blata Jizerských hor. Svět tůní a neprůchod- ných rašelinišť. Svět zřídkavých druhů rostlin a živočichů …

21.11.2018 / Komerční sdělení
Trek · Trek k Mount Everestu přes dvě sedla

Celé naše dobrodruž- ství začíná v horském městečku Lukla. Naše letadlo je velmi malé, je konec sezóny, a tak …

21.11.2018 / Ondřej Havelka
Cestování · Starý zákon pohledem cestovatele, nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty (2): Starý zákon a nejstarší cestopisy lidstva

Texty z doby Šalomounovy: První část Starého zákona, pět knih Mojžíšových (latinsky Genesis …

7.11.2018 / Otakar Brandos
Turistika · Pekelné Štiavnické vrchy; putování po vyhlídkách, jezerech, památkách a vrcholech sopečného pohoří / Fotogalerie k článku

Rozkaz zněl jasně: nízké kopce a hlavně dostatek "záchytných" bodů. A protože jsem letos na jaře a opět …

6.11.2018 / Tomáš Osinek
Outdoor vybavení · Digitální fotoaparát na výlety. Jaký vybrat, aby s vámi udržel krok a nevzdal to už pod kopcem?

Hledáte nový digitální fotoaparát, který můžete brát s sebou na všechny výšlapy? Nejlepší volbou …

5.11.2018 / Jiří Fiedler
Trek · Siněvirský národní park a západní Horhany, Ukrajina 2018 turisticky

Po loňských zkušenostech z Černé Hory jsme se rozhodli vyrazit na vandr opět dál než na Slovensko …

5.11.2018 / Ubytování
Útulna Krömerova bouda, luxusní útulna v Jizerských horách

Krömerova bouda zvaná také Kröme …

1.11.2018 / Peter Rybár
Tip na výlet · Čiernobiele priehrady, Protržená přehrada: Opakované povodne - dôvod k stavbe priehrad v Jizerských horách (1)

K výnimočným oblastiam, v minulosti trpiacimi častými záplavami, patria údolia horských …

31.10.2018 / Martin Jílek
Trek · Podzimní putování poloninou Svidovec, hřebenový přechod a cestování na Zakarpatské Ukrajině / Fotogalerie k článku

Neobvyklé babí léto přineslo do naší oblasti velmi teplé, stálé počasí, které by bylo škoda nevyužít …

26.10.2018 / Otakar Brandos
Trek · Kôprovský štít, Temnosmrečinská plesa a Tichá dolina - 3denní toulání na pomezí Vysokých a Západních Tater aneb s kamzíky v patách (3) / Fotogalerie k článku

Stíny v hlubokých horských dolinách se neúprosně prodlužují a sluníčko se stále více sklání k obzoru …

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist