Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 3.12.2018 , svátek má
Treking > Cestování > Starý zákon pohledem cestovatele: Kde jsme podle Starého zákona Bohu nejblíže? Na cestě

Starý zákon pohledem cestovatele: Kde jsme podle Starého zákona Bohu nejblíže? Na cestě

Nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty (1)

20.11.2018 | Ondřej Havelka

Knihy Starého zákona nesou celou řadu zásadních poselství pro člověka a mají spoustu významových rovin. Vypovídají o tom, kdo je člověk ve vztahu k Bohu, "Stvořiteli nebe i země" (Gn 1,1). Odpovídají na nejhlubší otázky lidstva a odhalují, kde je člověk Bohu nejblíže. Stručně řečeno - na cestě. Prvních pět knih Starého zákona, pět knih Mojžíšových, judaisté nazývají Tóra, tedy učení (nebo také Zákon).

Starý zákon pohledem cestovatele

Původní význam slova tóra je podle některých filologů "směrovka", nebo přesněji "ukazatel cesty na poušti". Tóra je tedy ukazatel cesty, který poutníka vede k cíli ve všech rovinách. Poutník putující podle Tóry se přibližuje Bohu. Starý zákon lze studovat z mnoha pohledů a vždy odhalí mimořádnou moudrost, smysl a dřeň života. V tomto textu se na Starý zákon budeme dívat pohledem cestovatele.

Kdo čte Starý zákon poprvé, je obvykle překvapen mírou dobrodružství, která patriarchové, a po nich další významné postavy světových dějin, prožívali na cestách po velké části tehdy známého světa. Zločin, láska, vraždy, dramatické cesty, války, nenávist, čest, hluboká zbožnost. To vše se rychle střídá a opakuje v prvních knihách poutníka Mojžíše. Po příjemném překvapení ze strhujících narativních částí Geneze a Exodu ale mnohdy přichází ztráta zájmu způsobená téměř nekonečnými legislativními texty.

Starý zákon je mimo jiné jeden z nejstarších cestopisů lidské historie, který nejenže popisuje dobrodružství tehdejších cestovatelů, ale také, a to zejména, odhaluje hlubší význam cestování, odkrývá samu esenci putování. Právě na cestách se totiž poutníci Starého zákona setkávají s Hospodinem (Abram, Jákob, Mojžíš...), na cestách zakouší jeho blízkost, na cestách dostávají do rukou desky zákona (Desatero přikázání), na cestách odkrývají smysl lidské existence a na cestě, při dobrodružném putování pouští, Hebrejové (dnešní Židé) získávají identitu národa. Hodně zásadního vzešlo ve Starém zákoně z cesty.

Cesta jako očištění, cesta jako Cesta

Teologové považují za klíčové téma Starého zákona smlouvu (hebrejsky Berít). Je to smlouva mezi Hospodinem a člověkem, smlouva mezi Hospodinem a jeho národem. Z pohledu cestovatele bych doplnil, že všechny tři zásadní smlouvy Starého zákona vznikly (jistě nikoli náhodou) na dobrodružných cestách. Smlouvu s Abramem (Gn 15) uzavřel Hospodin na Abramově cestě, na kterou jej povolal. "A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal." (Gn 12,4). Jdeme-li hlouběji do historie, vůbec první smlouvu s lidstvem uzavřel Hospodin po potopě světa, kdy Noe a jeho družina překonali půl roku dramatické plavby na své arše (Gn 9,8-17). Smlouvu s izraelským národem uzavřel Hospodin také na cestě, při dlouhém a náročném putování pustinou (Ex 19-40).

Právě na cestě se Hebrejové stali národem. Cesta patří k podstatě vyvoleného národa. Když se potom vyvolený národ usadil, vedlo to k rozpadu společenství, modloslužbě Starý zákon pohledem cestovatele a postupnému vzdalování se Hospodinu. K duchovní obnově národa muselo dojít na další pouti, v Babylonském exilu (2 Král 25,8-21), kde se národ očistil a rozpomněl na své poutnické kořeny. Ty si dodnes připomíná při svátku stánků, kdy Izraelci nocují ve stanech (typicky na balkónech svých bytů), aby si připomněli dlouhou pouť pouští, která se vepsala do jejich identity.

Putování je podle Starého zákona dobré, neboť poutník jde do neznáma, je zranitelný, je obklopen nepřáteli a uvědomuje si svou bytostnou závislost na Bohu, který jej vede a chrání. Tento postoj je pravým opakem zpupné domnělé soběstačnosti, kterou knihy Starého i Nového zákona opakovaně kritizují (např. Gn 11,1-9). Cesta člověka očišťuje, a stává se Cestou.

Kudy putovali nejstarší cestovatelé Starého zákona?

Nejstarší cestovatelé Starého zákona prožívali svá dobrodružství na tehdejším Předním východě, tedy v Mezopotámii, v Egyptě, v Asýrii a v Babylonii. Uvádět konkrétní říše je ovšem sporné, vzhledem k nejasné dataci působení nejstarších praotců. Biblické území zahrnuje dnešní Egypt, Jordánsko, Sýrii, Izrael a Palestinu, Libanon, Saudskou Arábii, Irák, Írán, Turecko a okrajově i další země. Horní část tehdejší Babylonie se nazývala Akkad a dolní Sumer.

Právě ze sumerského Uru (v dnešním Iráku nedaleko Perského zálivu) se praotec Abram (později Hospodinem přejmenován na Abrahám) vydal na svou životní cestu, která zcela změnila jeho život a byla prapočátkem vzniku židovského a arabského národa, i tří monoteistických náboženství - judaismu, křesťanství a islámu. Pozdější příběhy čtenáře provází po Judsku (jižním Izraeli), severním Izraeli a okolních zemích Předního východu.

Od doby krále Davida (panoval 1013 - 973 př. n. l.) a zejména jeho syna Šalomouna (panoval 973 - 931 př. n. l.) hrál hlavní roli Jeruzalém. Do děje dále zasáhli králové a královny ze Sáby (dnešní Etiopie nebo Jemen), z Persie (dnešní Írán) a později ze Sýrie, z Makedonie a konečně z Řecka a Říma.

Cestovatelé Starého zákona prožívali kruté války, ničivé potopy, brutální násilí, rituální obětování lidí, otroctví, útoky ohnivých hadů, vyhnanství, někteří vlastníma rukama vraždili, ale byli také svědky a iniciátory výstavby měst, impozantních chrámů, zrodů a pádů velkých říší, kvetoucího obchodu a pohádkové prosperity. Pohledem poutníka prožívali mimořádná dobrodružství.

Oblast až příliš často zkrápěná krví a sakrální prostituce

Cestovali pěšky, na velbloudech, koních nebo oslech tisíce kilometrů napříč nehostinnou pustinou. Dnešním měřítkem to byli opravdoví dobrodruzi. Nezapomeňme, že tento region byl a zůstává nebezpečný, až příliš často zkrápěný krví nevinných lidí a poutníkům šlo vždy o holý život. O to více duchovně očistné bylo a je cestování po biblických krajích.

Cestovatelé Starého zákona byli také iniciátory zcela nového chápání božství, byli zakladateli monoteistického náboženství, tedy náboženství, které navzdory všem svůdným okolním polyteistickým systémům vyznává jediného boha. Například tehdy rozšířený Baalův kult, nazývaný také kult plodnosti, se vyznačoval divokými sexuálními orgiemi, které byly formou bohoslužby. V každé Baalově svatyni byla kněžka/prostitutka, která lákala k bohoslužbě formou sexu. Tato sakrální prostituce měla tzv. napodobivou magií zajistit plodnost a úrodu.

Toto "tělesné" náboženství opakovaně kritizují prastaré texty Starého i Nového zákona. U jiných kultů se tělo zasvěcovaného kompletně pokrývalo krví obětovaného býka. Také pozdější Dionýsův kult byl lákavý. Člověk totiž komunikoval s bohem Dionýsem ve stavu silné opilosti až deliria a nespoutaného veselí. Navzdory této tělesné podbízivosti podobné kulty nakonec ustoupily víře v jednoho spravedlivého a milosrdného Boha, kterého představuje Starý zákon. Z této tradice později vzešel judaismus, křesťanství a islám. Staří poutníci jsou významnými praotci a proroky těchto náboženství.

Po stopách biblických poutníků

Mnohokrát jsem se vydal po stopách starozákonních poutníků a do biblické země se bezhlavě zamiloval. Zdá se, že krása biblických krajů a jejich pestrých kultur kořenících na samém počátku nikdy nepřestane zářit na pozadí brutálního válečného násilí. Války, které popisuje Starý zákon, i dnes mrzačí nejstarší kultury světa. Poutník mohl ve starozákonních dobách skončit snadno bez hlavy. Bohužel, totéž může potkat poutníka po biblických krajích v oblastech ovládaných teroristy i dnes. Přesto považuji země dnešního Blízkého a Středního východu, v čele se Sýrií, za nejkrásnější na světě.

Rozumím poutníkům, kteří po procestování světa zakotvili v syrském Damašku, jako třeba arabský cestovatel Abú Hámid al-Gharnátí narozený v 11. století ve Španělsku. Damašek, asi nejkrásnější město biblického kraje, je patrně nejstarším trvale osídleným městem na světě. Lidé tam žili asi od 10 tis. př. n. l. V biblických dobách vyznával Damašek svého boha ochránce, tak jako každé jiné město. Také tuto představu postupně vytlačil kult jednoho Boha - biblického Hospodina. V Damašku si dodnes poslechnete vypravěče příběhů tisíce a jedné noci při vynikající kávě, ztratíte se v labyrintu fascinujících památek, najdete zdroj víry jako Šavel z Tarsu, nebo z toho všeho ztratíte hlavu. S poutníky Starého zákona postupně projdeme všechna důležitá města a nahlédneme, jak se za tisíce let změnila a jak je může spatřit dnešní cestovatel.

Hospodin každému chystá neopakovatelnou cestu

Stejně tak jako Hospodin povolal na dlouhou, náročnou, ale krásnou cestu starozákonní poutníky Abrama nebo Mojžíše, povolává den co den i každého z nás. Každému chystá originální, neopakovatelnou, dobrodružnou cestu. My ale často, stejně jako Mojžíš, reptáme a nechceme se nechat vést, nechceme vykročit do dobrodružství. Raději děláme to, co se od nás očekává, co bychom asi přiměřeně svému věku měli dělat a snažíme se udusit svůj vnitřní hlas, který ukazuje cestu. Jsme jako strom, který chce vyrůst a dotknout se nebes a je k tomu Hospodinem stále volán. My se ale raději necháváme zastřihávat, roubovat a hnojit, abychom nevyčnívali z nekonečného zarovnaného sadu. Starozákonní poutníci jsou inspirací, ukázkou, jak umožnit stromu vyrůst.

Starozákonní poutníci jsou svědky nekonečné hloubky opravdové cesty, která odhaluje Smysl. Plachetnice je nejbezpečnější v přístavu se staženými plachtami. Ale teprve plavba po širém moři s plachtami napnutými divokým větrem dá plachetnici smysl. Starozákonní poutníci jsou jako koráby, které vypluly na rozbouřené moře, zatímco ostatní si celý život chválily klid a bezpečí přístavu pod dohledem admirála Leviatana.

Ondřej Havelka - autor vystudoval teologii, religionistiku, křesťanskou etiku a management na předních českých univerzitách. Nezávisle procestoval Kniha více než stovku zemí po celém světě. Mimo dalších uskutečnil dvouletou cestu stopem a pěšky napříč celou Afrikou. Zabývá se odlehlými domorodými etniky, jejich kulturou a religiozitou, mezikulturním a mezináboženským dialogem. Napsal několik knih, z nichž nejnovější jsou cestopis Cesta k branám Damašku VÝCHODNÍ AFRIKOU a pohádka Jak se trpaslík Ferina stal egyptským faraonem. Žije s manželkou a třemi dětmi v Jizerských horách.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další články autora, může vás zajímat

Venušina sopka Úplňky Chata Vyškovec Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Rýchorská bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Neptun Vosecká bouda Brankovský vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Hmyz Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Spací pytle Nimbostratus Softshell
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

7.11.2018 / Otakar Brandos
Turistika · Pekelné Štiavnické vrchy; putování po vyhlídkách, jezerech, památkách a vrcholech sopečného pohoří / Fotogalerie k článku

Rozkaz zněl jasně: nízké kopce a hlavně dostatek "záchytných" bodů. A protože jsem letos na jaře a opět …

6.11.2018 / Tomáš Osinek
Outdoor vybavení · Digitální fotoaparát na výlety. Jaký vybrat, aby s vámi udržel krok a nevzdal to už pod kopcem?

Hledáte nový digitální fotoaparát, který můžete brát s sebou na všechny výšlapy? Nejlepší volbou …

5.11.2018 / Jiří Fiedler
Trek · Siněvirský národní park a západní Horhany, Ukrajina 2018 turisticky

Po loňských zkušenostech z Černé Hory jsme se rozhodli vyrazit na vandr opět dál než na Slovensko …

5.11.2018 / Ubytování
Útulna Krömerova bouda, luxusní útulna v Jizerských horách

Krömerova bouda zvaná také Kröme …

1.11.2018 / Peter Rybár
Tip na výlet · Čiernobiele priehrady, Protržená přehrada: Opakované povodne - dôvod k stavbe priehrad v Jizerských horách (1)

K výnimočným oblastiam, v minulosti trpiacimi častými záplavami, patria údolia horských …

31.10.2018 / Bohumír Bouška
Naše vrcholy · Šumava, hora Milec s vyhlídkou Liebeshöhe - tip na výlet v Železnorudské hornatině

Železnorudská hornatina nabízí mnoho zajímavých míst, ke kterým jistě patří i hora Milec …

31.10.2018 / Martin Jílek
Trek · Podzimní putování poloninou Svidovec, hřebenový přechod a cestování na Zakarpatské Ukrajině / Fotogalerie k článku

Neobvyklé babí léto přineslo do naší oblasti velmi teplé, stálé počasí, které by bylo škoda nevyužít …

31.10.2018 / Ubytování
Bouda na hoře Jizera, tip na bivak na druhé nejvyšší hoře Jizerských hor

Těsně pod vrcholem Jizery, druhé …

26.10.2018 / Otakar Brandos
Trek · Kôprovský štít, Temnosmrečinská plesa a Tichá dolina - 3denní toulání na pomezí Vysokých a Západních Tater aneb s kamzíky v patách (3) / Fotogalerie k článku

Stíny v hlubokých horských dolinách se neúprosně prodlužují a sluníčko se stále více sklání k obzoru …

25.10.2018 / Martin Pánek
Trek · Podzimní hřebenovka Velké Fatry: Přechod ve směru Biely Potok, Rakytov, Krížna a Vyšná Revúca

Velkou Fatru mám rád. Je tu mnohem méně lidí než v okolních populárnějších horách. Nejsou tu …

23.10.2018 / Miroslav Hřeben
Trek · Trek přes Fagaraš (2): Proč to dělat pomalu, když to jde rychle

Teplá večeře, pár piv a normální postel dodaly tělu přeci jenom trochu více síly než noc strávená někde v …

22.10.2018 / Dorek Čermák
Trek · Z Pilska do Polska, trek v Oravských Beskydech přes Babí horu a Halu Krupowu

Z Pilska do Polska proto, že pohoří Oravských Beskyd nekončí na Babí hoře, ale pokračuje dál k …

19.10.2018 / Otakar Brandos
Turistika · Túra na Chopok a Ďumbier: Podzimně zimní okruh přes Vrbické pleso a Širokou dolinu v Nízkých Tatrách / Fotogalerie k článku

Túra na Chopok či Ďumbier patří v Nízkých Tatrách mezi klasiku. Klasiku, na které po výstavbě …

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist