Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 7.12.2018 , svátek má
Treking > Cestování > Starý zákon pohledem cestovatele

Starý zákon pohledem cestovatele

Nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty (6): Čtyřicetileté putování pouští

7.12.2018 | Ondřej Havelka
Starý zákon pohledem cestovatele

Národ dostává svou identitu na čtyřicetileté cestě pouští: Mnohem podstatnější, než přechod Rákosového moře, byly pro Hebreje následné roky, které národ strávil putováním pouští. Lidé na cestě pustinou bojovali s nepřátelskými králi, s nedostatkem vody a jídla, s extrémní únavou, s ohnivými hady i s odpadlictvím od Hospodina, které Mojžíš nemilosrdně trestal smrtí. Právě na předlouhé pouti, která podle Bible trvala celých čtyřicet let se národ očistil, aby přijal "národní" smlouvu s Hospodinem.

Na této pouti se zrodil opravdový Izrael. Izrael získal svou poutnickou identitu, svůj zákon, své sebevědomí, svůj neopakovatelný vztah k Hospodinu. Pohledem cestovatele je zajímavé, že vyvolený národ se nejvíce přiblížil Bohu na cestě. Lidé byli na dlouhé cestě pouští doslova "na dotek" blízko Bohu. Poutník Mojžíš dokonce hovořil s Bohem tváří v tvář.

Přesto lidé reptali. Stěžovali si na nedostatek vody a jídla, a místo aby se radovali ze svobody a otevřené budoucnosti, vzpomínali, že jako otroci v Egyptě alespoň neměli hlad. Přesně totéž děláme my, když se osvobozujeme. Jakmile cítíme, že svoboda bude náročnější a bude třeba přijmout všechny její chutě (i ty hořké), rádi se vracíme pod bič otrokáře, který reprezentuje jistoty šedého průměru. Když ale přijmeme rodící se svobodu se vším všudy, Bůh nás nenechá "vyhladovět na poušti", stejně tak jako Hebrejům seslal křepelky, manu a vodu ze skály.

Starý zákon pohledem cestovatele

Putovat vyšlapanými cestami je vždycky jednodušší a předvídatelnější. Poutník ví, kam jde, kdy tam dojde a co ho tam čeká. Nakonec se sváže přesným itinerářem a to je onen návrat pod bič otrokáře ve chvíli, kdy vykročil mimo vyšlapanou cestu a otevřel široké brány svobody, která může ze začátku působit závrať. Když cestovatel zakusí prvotní závrať ze svobody, je dobré se na chvíli zastavit, odpočinout si, srovnat myšlenky, ale rozhodně se nevracet.

Poutník získává svobodu, desatero je ukazatel, jak ji neztratit, ale rozvinout

Při dobrodružném a náročném putování pouští, kdy Hebreje neminul ani krvavý konflikt s velmožem Amálekem a jeho družinou, se lid na celý rok zastavil pod horou Sinaj. Hora Sinaj na dnešním sinajském poloostrově v Egyptě patrně není ta biblická, ovšem místo určitě stojí za několik krásných treků nebo skalních výstupů, nejlépe mimo turistickou "dálnici" vedoucí na vrchol Sinaje.

Klášter svaté Kateřiny pod dnešním Sinajem je impozantní nezávisle na přesné lokaci biblického Sinaje a rozhodně stojí za návštěvu, ovšem nejlépe pozdě odpoledne nebo večer, kdy zmizí hlučná horda turistů, odjedou autobusy a do kláštera se vrátí úžasný klid a pokoj. Několikadenní návštěvu některého z křesťanských klášterů v biblických zemích mohu na cestách velmi doporučit. Nejlepší pro duchovní růst jsou ty kláštery, ve kterých se prakticky vůbec nemluví a cestovatel se může v klidu začíst do Bible a srovnat si myšlenky zvířené předchozí cestou.

Ať už je biblický Sinaj kdekoli, důležité je poselství, které tam izraelský národ obdržel. Bůh tam se svým lidem uzavřel smlouvu, dal lidu vlastní zákon a svěřil mu také cestu, kterou má kráčet, aby zůstal ve smluvním vztahu, aby zůstal Hospodinovým národem, aby zůstal svobodný. Tou cestou je známé Desatero (Dekalog).

Deset slov, známých jako Desatero přikázání, je návodem, jak zůstat v čistotě, ve svobodě a neotročit hříchu. Desatero je klíč, podle kterého je dobře seřadit si životní priority. Desatero není primárně zakazování nebo omezování. To je hrubé nedorozumění a desinterpretace. Desatero má člověku zaručit setrvání ve svobodě, do které a pro kterou byl Hospodinem stvořen. Události kolem získání kamenných desek, na kterých bylo Desatero lidu předáno, byly více než dramatické a krvavé.

Hromadná vražda tří tisíc mužů

Lid byl unaven dlouhou cestou a spočinul pod horou Sinajem. Mojžíš na horu vystoupil a setkal se s Hospodinem, který mu vyjevil svůj záměr s vyvoleným lidem a mimo jiné nadiktoval Desatero přikázání jako cestu, jak se nevzdálit Bohu a zůstat ve svobodě. Na to Mojžíš sestoupil a vyjevil lidu Hospodinovu vůli. Rituálními úkony pokropil lid zvířecí krví na znamení zpečetění smlouvy. Po té Mojžíš strávil na hoře Sinaj čtyřicet dní a nocí, ovšem v tutéž dobu si lidé pod horou ve strachu a bez svého vůdce zhotovili sochu býčka jako náhradu za Hospodina.

Mojžíš sestoupil z hory se dvěma kamennými deskami, které zhotovil sám Hospodin. Jakmile spatřil zlatého býčka vzplanul "svatým" hněvem a kamenné desky roztříštil. Potom vzal býčka, spálil jej, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal lidem vypít. Následovalo něco hrozného, z našeho pohledu nepochopitelného. Mojžíš rozkázal vraždit a to tak, aby každý zabil svého bratra či nejlepšího přítele. Onen den bylo podle knihy Exodus povražděno na tři tisíce můžu z lidu (Ex 32,28). Po vykonání trestu za odpad od Hospodina Mojžíš opět vystoupil na horu, tentokrát s čistými kamennými deskami a znovu na ně vytesal Desatero přikázání nadiktované Hospodinem.

Prazáklad světové etiky a archa úmluvy

Desatero přikázání se v průběhu dějin stalo prazákladem světové etiky. Ve Starém zákoně nacházíme dvojí (mírně odlišné) podání desatera. Jedno pramení z elohistické tradice a najdeme jej v knize Exodus (Ex 20,1-17), zatímco druhé pochází z deuteronomického pramene a najdeme jej v knize Deuteronomium (Dt 5,1-22). Historikové se domnívají, že původní forma desatera zaznamenaná na kamenných deskách, byla řadou deseti krátkých rytmizovaných formulí snadných k zapamatování. Tyto rytmizované formule se potom ústně tradovaly z generace na generaci, až je svatopisci o stovky let později zapsali v rozvinutější formě.

Posvátné desky zákona byly uchovávány v tzv. schráně smlouvy, známé jako archa úmluvy, jejíž popis najdeme v knize Exodus (Ex 25). Překrásná pozlacená schrána se dvěma cheruby se vzepjatými křídly uchovávala kromě desek zákona další posvátné relikvie. "Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru, svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě, budou hledět na příkrov. Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám." (Ex 25,20-21). Schrána putovala s národem až do zaslíbené země a své místo nalezla v impozantním Hospodinově chrámu.

Smysl deseti slov

Smyslem Desatera je nabídka cesty, kterou má člověk svobodně a zodpovědně odpovídat na Boží dar svobody. Hospodin v původním starozákonním desateru nejprve připomíná, že lid zachránil z otroctví a je zde pro něho. Teprve potom vypočítává, čeho je dobré se přidržet. Teologové uvádějí, že desatero začíná indikativem (Hospodin oznamuje, co vykonal pro lid) a teprve po něm následuje imperativ (požadavek).

Desatero je jako značení cesty v hlubokém lese - nemá omezovat svobodu poutníka, má naopak vést, aby se poutník neztratil a o svou svobodu definitivně nepřišel. Filozofové tato přikázání přirovnávají k pravidlům silničního provozu. Na první pohled člověka omezují, ovšem ve výsledku umožňují rozvinout svobodu a cestovat, kam chceme, aniž bychom přišli o život na první křižovatce. Není totiž opravdové svobody bez povinnosti a zodpovědnosti. Desatero je manifestem opravdové svobody. Kdo se ho nedrží, může o svobodu přijít, může být postupně zotročen chtíčem, libovůlí a hříchem. Člověk ratifikuje smlouvu nabídnutou Bohem tím, že podle ní žije, že se řídí doporučením deseti základních rad (přikázání). Tím smlouvu za sebe "podepisuje" a stává se Božím vyvoleným.

Dekalog a poutník

Dekalog přináší poutníku nabídku vyššího sestavení životních hodnot. Na prvním místě uvádí Stvořitele všeho, náš počátek i cíl. Postupuje přes důležitá doporučení, která prověřil čas jako stále platná, až k materiálním statkům na posledním místě. Tím se Dekalog stává trvale platnou opozicí proti nezřízené honbě za ziskem, která klade materiální hodnoty na první místo a obvykle nekončí vnitřním štěstím. Není to však primitivní kritika bohatství nebo zisku. Jde o vnitřní postoj k těmto vnějším věcem či hodnotám. Jde o vnitřní svobodu, která pramení z našeho Počátku a Cíle.

Knihy zákona, ohniví hadi a věštec Bileám

Prastarý text Starého zákona dále pokračuje dlouhými legislativními texty, určeným zejména pro národ Izrael. Třetí kniha Mojžíšova, latinsky Levitikus, hebrejsky Va-jiqrá, bývá rozdělována na čtyři velké legislativní bloky: obětní zákon, kněžský zákon, zákon čistoty a zákon svatosti. Čtvrtá kniha Mojžíšova, latinsky Numeri, hebrejsky Bemidbar, je skladbou sbírek zákonů a teologických výpovědí. Text knihy Numeri dokládá, že se nyní již plnohodnotný národ Izrael dostal na samé hranice země přislíbené Hospodinem.

Při dlouhé cestě, kdy mnozí opět reptali a vzpomínali na hojnost v Egyptě, seslal Hospodin za trest na malověrné ohnivé hady, kteří jich velké množství uštkli a zabili. Ohniví hadi nečekaně útočili a zabíjeli, až se malověrní opět obrátili s prosbou k Hospodinu a Mojžíšovi. Teprve po Mojžíšově modlitbě lid dostal bronzového (v jiném překladu měděného) hada Ohnivce, obtočeného na žerdi, jenž dokázal zachránit uštknutého, když na něj dotyčný stihl pohledět (Nu 21,4-9). Tento bronzový had obtočený na žerdi je patrně prapůvodem znaku dnešních lékařů a lékárníků, i když se často uvádí původ v řeckých bájích.

Dějiny národa jsou nasyceny syrovým bojem o holý život lidí, o přežití početně malého národa a o prosazení nového pojetí náboženství. Cestou pouští musel Izrael kromě hadů překonat také dva krvavé konflikty s emorejskými králi a další s králem aradským. Cesta byla neobyčejně tvrdá a pravidelně prolévaná krví izraelského lidu. Další král se pokusil proklít Izrael pomocí mocného věštce Bileáma. Věštec ovšem pod vedením Hospodina místo požadovaného prokletí Izraeli požehnal (Nu 22-24).

Po tvrdých zkouškách část lidu opět odpadla od Hospodinova kultu a propadla moábské modloslužbě k božstvu Baal-peórovi. Za trest dal Mojžíš na Hospodinův příkaz pozabíjet na 24 000 Izraelců. Cesta do zaslíbené země byla mimořádně drsná.

Mojžíšova smrt

Pátá kniha Mojžíšova, Deuteronomium, hebrejsky Debarím, je v podstatě sbírka kázání na téma lásky k Božímu zákonu. Autoři zde opakují velké činy Boží k záchraně národa. Opět zde nacházíme znění Desatera přikázání a vyzdvižení zkušenosti dlouhé poutě pouští pro identitu národa. V poslední kapitole poslední knihy poutníka Mojžíše se dozvídáme, že největší starozákonní vůdce Mojžíš zemřel ve věku stodvaceti let na hoře Nebó (poblíž Jericha), na samé hranici zaslíbené země. Nástupcem Mojžíše se stal Jozue, po němž je pojmenována další starozákonní kniha popisující dramatické dobývání zaslíbené země.

Mojžíšův příběh a spolu s ním i příběh putujícího národa ukazuje, že i mimořádný vizionář může propadnout pochybnostem a vzpoura může potkat a potkává i ty nejcharismatičtější a nejlepší vůdce. Prastarý text nabádá poutníka, aby v krizi posbíral zbytek sil a neutíkal z boje, neboť zaslíbená země tam vepředu určitě čeká a nelze k ní dojít zkratkou, bez boje, beze ztrát, ani pohodlně. O to větší a trvalejší je radost, když poutník po své originální cestě, kterou vyšlapal do písku přesně podle hlasu svého srdce, spatří svou "zemi zaslíbenou".

Ondřej Havelka - autor vystudoval teologii, religionistiku, křesťanskou etiku a management na předních českých univerzitách. Nezávisle procestoval Kniha více než stovku zemí po celém světě. Mimo dalších uskutečnil dvouletou cestu stopem a pěšky napříč celou Afrikou. Zabývá se odlehlými domorodými etniky, jejich kulturou a religiozitou, mezikulturním a mezináboženským dialogem. Napsal několik knih, z nichž nejnovější jsou cestopis Cesta k branám Damašku VÝCHODNÍ AFRIKOU a pohádka Jak se trpaslík Ferina stal egyptským faraonem. Žije s manželkou a třemi dětmi v Jizerských horách.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další články autora, může vás zajímat

Venušina sopka Úplňky Chata Vyškovec Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Rýchorská bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Neptun Vosecká bouda Brankovský vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Hmyz Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Spací pytle Nimbostratus Softshell
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

26.11.2018 / Otakar Brandos
Památky · Památky UNESCO v České republice: 12 atraktivních, avšak výletníky obležených turistických cílů

Památky UNESCO jsou velkým turistickým lákadlem. To, bohužel, ke škodě jak památek, tak …

26.11.2018 / Hynek Skořepa
Naše vrcholy · Tisá skála - opomíjená krasavice. Tip na výlet v Hornosázavské pahorkatině

V komplexu lesů mezi Čáslaví a Golčovým Jeníkovem se nachází Tisá skála. Se svými 392 metry nad …

23.11.2018 / Otakar Brandos
Turistika · Blata Jizerských hor: Tip na hezkou túru, když počasí zrovna nepřeje / Fotogalerie k článku

Blata Jizerských hor. Svět tůní a neprůchod- ných rašelinišť. Svět zřídkavých druhů rostlin a živočichů …

21.11.2018 / Komerční sdělení
Trek · Trek k Mount Everestu přes dvě sedla

Celé naše dobrodruž- ství začíná v horském městečku Lukla. Naše letadlo je velmi malé, je konec sezóny, a tak …

21.11.2018 / Ondřej Havelka
Cestování · Starý zákon pohledem cestovatele, nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty (2): Starý zákon a nejstarší cestopisy lidstva

Texty z doby Šalomounovy: První část Starého zákona, pět knih Mojžíšových (latinsky Genesis …

7.11.2018 / Otakar Brandos
Turistika · Pekelné Štiavnické vrchy; putování po vyhlídkách, jezerech, památkách a vrcholech sopečného pohoří / Fotogalerie k článku

Rozkaz zněl jasně: nízké kopce a hlavně dostatek "záchytných" bodů. A protože jsem letos na jaře a opět …

6.11.2018 / Tomáš Osinek
Outdoor vybavení · Digitální fotoaparát na výlety. Jaký vybrat, aby s vámi udržel krok a nevzdal to už pod kopcem?

Hledáte nový digitální fotoaparát, který můžete brát s sebou na všechny výšlapy? Nejlepší volbou …

5.11.2018 / Jiří Fiedler
Trek · Siněvirský národní park a západní Horhany, Ukrajina 2018 turisticky

Po loňských zkušenostech z Černé Hory jsme se rozhodli vyrazit na vandr opět dál než na Slovensko …

5.11.2018 / Ubytování
Útulna Krömerova bouda, luxusní útulna v Jizerských horách

Krömerova bouda zvaná také Kröme …

1.11.2018 / Peter Rybár
Tip na výlet · Čiernobiele priehrady, Protržená přehrada: Opakované povodne - dôvod k stavbe priehrad v Jizerských horách (1)

K výnimočným oblastiam, v minulosti trpiacimi častými záplavami, patria údolia horských …

31.10.2018 / Martin Jílek
Trek · Podzimní putování poloninou Svidovec, hřebenový přechod a cestování na Zakarpatské Ukrajině / Fotogalerie k článku

Neobvyklé babí léto přineslo do naší oblasti velmi teplé, stálé počasí, které by bylo škoda nevyužít …

26.10.2018 / Otakar Brandos
Trek · Kôprovský štít, Temnosmrečinská plesa a Tichá dolina - 3denní toulání na pomezí Vysokých a Západních Tater aneb s kamzíky v patách (3) / Fotogalerie k článku

Stíny v hlubokých horských dolinách se neúprosně prodlužují a sluníčko se stále více sklání k obzoru …

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist