Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 24.2.2024 , svátek má
Treking > Vesmír > Hvězda Slunce - teplota, průměr, hmotnost a spektrum

Hvězda Slunce - teplota, průměr, hmotnost a spektrum

Slunce, naše mateřská hvězda

13.8.2007 | Otakar Brandos, foto NASA/SDO
Slunce

Slunce se jeví jako zářivá koule na obloze. No však teplota na Slunci, které představuje centrální těleso celé Sluneční soustavy, dosahuje téměř 6 000 K. Hmotnost naší nejbližší hvězdy tisícinásobně převyšuje hmotnost největší planety – plynného obra Jupitera. A naší modrou planetu Zemi předčí svou hmotností hned 330 000×. A to je naše Slunce pouhým a (ne)obyčejným žlutým trpaslíkem!

Díky vysoké hmotnosti této hvězdy obíhají všechna tělesa Sluneční soustavy kolem Slunce, resp. společného gravitačního centra, barycentra. Protuberance To však leží ve slunečním nitru. Přestože je hmotnost Slunce poměrně úctyhodná, jedná se jen o malou hvězdu, žlutého trpaslíka spektrální třídy G2V.

Slunce je pouze jednou z hvězd naší Galaxie, ve které je dalších (až) 400 miliard hvězd (sluncí)! Naše Slunce je od jádra Galaxie, jejíž průměr činí asi 100 000 ly (světelných let), vzdáleno asi 30 000 ly a nachází se na vnitřním okraji jednoho z jejich spirálních ramen.

Postavení Slunce ve vesmíru, rozměry

Okolo galaktického jádra obíhá celá naše Sluneční soustava rychlostí asi 250 km / s. Jeden oběh tak stihne za zhruba 250 miliónů let! Vizuální hvězdná velikost našeho Slunce je –26,74m, absolutní hvězdná velikost pak jen pouhých 4,83m.

Úhlový průměr Slunce na naší obloze je 31´ 59,2´´, tedy asi půl stupně. Skutečný průměr Slunce je impozantních 1 392 000 km, oběžná dráha Měsíce kolem Země by se do něj vešla více než třikrát. Pro srovnání je to 109× větší průměr než je průměr Země. Objem Slunce je 1,412 × 1027 m3, což je asi 1 300 000× větší objem než kolik činí objem Země.

Teplota a zářivý výkon

Naše Slunce (podobně jako jiné hvězdy) září díky probíhajícím termonukleárním reakcím. Na Slunci probíhá termonukleární reakce p-p (proton – proton) typu, kde se slučují čtyři jádra vodíku na jádro hélia, přičemž se uvolňuje obrovské množství energie.

Slunce

Termonukleární reakce probíhají ve slunečním nitru, kde dosahuje teplota okolo 15 000 000 K a tlak neuvěřitelných 4×1016 Pa a zářivý výkon 4 × 1026 J × s–1, tedy 4 × 1023 kW. Obrovská hmotnost Slunce se podepisuje i na velkém gravitačním zrychlení na povrchu 273,98 m × s–2 i vysoké únikové rychlosti 617,7 km × s–1.

Chemické složení Slunce

Níže uvedená tabulka zobrazuje chemické prvky, které se největší měrou podílejí na stavbě naši nejbližší hvězdy. Celkově však astrofyzici evidují ve spektru Slunce celkem 67 prvků Mendělejevovy tabulky!

Chemický prvek Podíl na celkovém počtu atomů Podíl na celkové hmotnosti
Vodík (H) 91,2 % 71,0 %
Hélium (He) 8,7 % 27,1 %
Kyslík (O) 0,078 % 0,97 %
Uhlík (C) 0,043 % 0,40 %
Dusík (N) 0,0088 % 0,096 %
Křemík (Si) 0,0045 % 0,099 %
Hořčík (Mg) 0,0038 % 0,076 %
Neon (Ne) 0,0035 % 0,058 %
Železo (Fe) 0,030 % 0,014 %
Síra (S) 0,015 % 0,040 %

Magnetické pole a struktura

Magnetické pole Slunce má vysokou intenzitu, která se pohybuje v rozmezí 10-1 T u některých slunečních skvrn po průměrných 10-3 až 10–4 T. Magnetické pole se významnou měrou podílí nejen na stavbě Slunce, ale i na vysokoenergetických procesech probíhajících ve sluneční atmosféře a koróně.

Sluneční spektrum

Slunce nerotuje jako tuhé těleso, ale má tzv. diferenciální rotaci. Rovníkové oblasti se otáčejí jinou rychlostí než oblasti středních šířek či polární oblasti. Tak například rotační doba na rovníku je asi 24,7 dne, kdežto na slunečních pólech již 34 až 35 dne. Na 45° heliografické šířky rotuje Slunce v periodě 28,2 dne. Střední doba rotace Slunce odpovídá 17° heliografické šířky a činí 25,38 dne.

Slunce je tvořeno, zjednodušeně řečeno, plazmou. Jako takové tedy nemá pevný povrch. Jako povrch se nám na slunečním disku jeví fotosféra, zářivá vrstva sluneční atmosféry, která je neprůhledná, dosahuje teploty okolo 6 000 °C a tloušťky jen asi 300 km. Fotosféra plynule přechází do další, vyšší a výrazně řidší vrstvy zvané chromosféra.

Slunce z družice Soho

Tloušťka chromosféry je již asi 16 000 km. Nad chromosférou je pak sluneční koróna, která je tvořena velice řídkou plazmou o teplotě 4 × 106 K. Koróna je dobře pozorovatelná během slunečních zatmění. Průměr koróny přesahuje průměr Slunce, její tvar a charakter silně závisí na sluneční činnosti, která se mění v tzv. 11letém cyklu. Koróna pak volně přechází do meziplanetárního prostoru ve formě tzv. slunečního větru, tedy proudu částic.

Nitro Slunce

Sluneční jádro

Sluneční jádro je poměrně malé, zaujímá asi jen čtvrtinu slunečního průměru. Hustota jádra činí asi 152 g/cm3, tedy látka slunečního nitra má asi 152× vyšší hustotu než je hustota vody a nebo, pro snad ještě větší názornost, 19,3× vyšší než hustota železa (7,874 g/cm3) či 6,76× než hustota osmia (22,480 g/cm3), nejhustějšího známého prvku.

V slunečním jádru probíhají termonukleární reakce p-p cyklu (94 % generované energie) a CNO cyklu (6 % generované energie) při teplotách asi 15,7 × 106 K a tlaku 25 × 109 Mpa, což, pro představu, převyšuje 250 miliardkrát atmosférický tlak u povrchu planety Země. Každou sekundu se ve slunečním nitru přemění asi 4 milióny tun vodíku na těžší hélium, přičemž se uvolní velké množství energie. Avšak i při takto ohromné spotřebě ztratí Slunce jen asi 0,1 % své hmotnosti za 12 miliard let…

Zářivá vrstva

Nad slunečním jádrem se nachází slupka, ve které klesá tlak a teplota natolik, že v ní nemohou probíhat termonukleární reakce. Vrstva v zářivé rovnováze (zářivá vrstva) dosahuje až k 70 % slunečního průměru, na kteréžto hranici je tato vrstva oddělena tenkou vrstvičkou zvanou tachoklina od svrchní vrstvy slunečního tělesa - konvektivní zóny. Vrstva v zářivé rovnováze je průhledná pro fotony, které vznikají při termonukleárních reakcích ve slunečním jádře.

Konvektivní zóna

Konvektivní zóna zaujímá asi 30 % slunečního průměru a tvoří svrchní část slupky Slunce. Od níže položené vrstvy v zářivé rovnováze je oddělena tzv. tachoklinou. Zajímavé je, že ačkoliv konvektivní zóna představuje téměř 2/3 objemu slunečního tělesa, látka v ní obsažená tvoří jen asi 2 % celkové hmotnosti Slunce. To je dáno klesající hustotou látky od slunečního jádra k povrchu Slunce. Vždyť na dně konvektivní zóny dosahuje hustota látky jen čtvrtiny hustoty vody. Hustota je tady asi 600 × nižší než ve sluneční jádru.

Sluneční atmosféra

Fotosféra

Sluneční fotosféra, tato asi jen 300 km silná (tedy vzhledem k rozměrům Slunce neobyčejně tenoučká) vrstva sluneční atmosféry je považována za povrchu Slunce. Ze sluneční fotosféry k nám proudí převážná část viditelného záření. Pozorovat v ní můžeme velkou část projevů sluneční aktivity, zejména sluneční skvrny.

Fotosféra má tloušťku asi 300 km, teplotu 5 785 K, ale velice nízkou hustotu - jen asi 10-7 g/cm3 (asi 1017 částic v kubickém centimetru). V pozemských podmínkách se jedná o vynikající technické vakuum. Charakteristickým znakem fotosféry je její zrnitost - granulace. Granuly mají průměr 200 až 1 800 km a podle dnešních představ se jedná o vrchní oblasti výstupních konvektivních proudů. Granuly jsou o 200 K teplejší a o 30 % jasnější než okolní fotosféra.

Sluneční skvrny

Nejcharakterističtějšími útvary sluneční fotosféry jsou sluneční skvrny. Jejich výskyt je vázán na sluneční aktivitu (11letý cyklus). Skvrny vznikají v oblastech se silným magnetickým polem (až 0,1 T). Zárodkem slunečních skvrn jsou tzv. póry. Ty mají průměr jen okolo 1 000 až 2 000 km.

Skvrna

Většina pór však zanikne v průběhu několika minut či hodin, jen málo z nich se začno zvětšovat a přeměňovat se na sluneční skvrnu. Za zmínku stojí, že heliografická šířka vzniku slunečních skvrn závisí na 11letém cyklu a je dána tzv. Spörerovým zákonem.

Nový sluneční cyklus začíná tehdy, když skvrny starého cyklu postupně zanikají v blízkosti slunečního rovníku a v heliografických šířkách okolo 35° se objevují skvrny nového cyklu s opačnou polaritou vedoucí skvrny skupiny skvrn. Ve středních a polárních oblastech sluneční skvrny nevznikají.

Teplota slunečních skvrn je nižší než teplota okolní fotosféry, činí jen 4 300 až 4 700 K. Skvrna je tvořena tmavým jádrem zvaným umbra a světlejším lemem zvaným penumbra. Ve skupině skvrn vždy vyniká vedoucí skvrna na západním okraji skupiny (ve směru diferenciální rotace je tedy vždy jako první) a chvostová na východním okraji.

Na snímcích z bývalé orbitální laboratoře Skylab bylo zjištěno, že sluneční skvrny jsou často uspořádány spirálovitě. Jejich struktura je dávána do souvislostí s hydrodynamickými víry. Spirálovité uspořádání skvrn vždy zvyšuje v dané oblasti erupční a protuberanční aktivitu. Právě velký gradient magnetického pole může být jedním ze spouštěcích mechanismů erupcí.

Fakulová pole

Fakulová pole obvykle doprovázejí sluneční skvrny či jejich skupiny. Fakuly jsou asi 1,5 × jasnější než okolní fotosféra a jejich teplota je o 200 až 300 K vyšší.

Chromosféra

Tloušťka chromosféry je již znatelně větší než u níže ležící fotosféry. Činí asi 12 000 až 14 000 km. Teplota chromosféry stoupá z 6 000 K na 10 000 K, hustota částic klesá jen na 1015 až 109 v kubickém centimetru. Ve srovnání s fotosférou tak hustota chromosféry klesá až 108 ×!

Nad skupinami skvrn (nacházejí se ve fotosféře) se v chromosféře objevují flokulová pole, v nichž čas od času dochází k náhlým zjasněním - chromosférickým erupcím. Ty jsou doprovázeny rentgenovým a korpuskulárním zářením. U oblastí s velkým gradientem magnetického pole (především u skvrn v tzv. delta konfiguracích, kdy se ve společné penumbře vyskytují dvě jádra /umbry/ opačných polarit) spojených navíc se spirální skupinou, je vznik velké protonové erupce velice pravděpodobný. Magnetické toky v takovýchto skupinách mohou činit až 1014 Wb. Takováto uspořádání předcházejí velkou protonovou erupci zpravidla o 3 až 4 dny. Velké neutronové toky se však mohou objevit i při malých protonových erupcích typu subflare.

Koróna

Koróna je vnější vrstva sluneční atmosféry, která volně přechází do meziplanetárního prostoru. Koróna by nemohla existovat bez globálního magnetického pole Slunce, které má na strukturu a procesy v koróně probíhající zásadní vliv. Teplota koróny dosahuje řádově až miliónů Kelvinů (teplotu je nutno brát jako míru rychlosti pohybů částic a vysokého stupně ionizace sluneční plazmy).

Mechanismus ohřevu sluneční koróny není dosud spolehlivě vysvětlen. Na svědomí jej mohou mít rekonexe magnetických polí, disipace plazmových vln a ohřev elektrickými proudy či jiné, třeba eruptivní, mechanismy. Například rezonanční ohřev protuberancemi. Koróna má poměrně složitou strukturu a dělí se na následující vrstvy - F, K, E a T-korónu.

Hustota sluneční koróny činí jen 108 částic v kubickém centimetru. Teplota narůstá až na několik miliónů Kelvinů. Koróna sahá do vzdálenosti 15 až 20 slunečních poloměrů nad povrch Slunce (fotosféru) a její tvar a velikost jsou silně proměnlivé.

K-koróna

K-koróna má spojité spektrum, je proto také nazývána korónou spojitého spektra, které vzniká v důsledku Thompsonovského rozptylu záření na velných elektronech vysoce ionizovaného plazmatu sluneční koróny. Rozptýlené záření K-koróny je silně lineárně polarizované. K-koróna je velice nehomogenní a vytváří složité struktury v podobě paprsků a smyček, které sledují siločáry magnetického pole. Tyto útvary jsou dobře patrné právě při slunečních zatměních.

F-koróna

F-koróna je další vrstvou tzv. bílé koróny, která se stává pozorovatelnou během úplných zatmění Slunce. I spektrum této části koróny je polarizované, avšak lze v ni již pozorovat Fraunhoferovy spektrální čáry. Pro pozorovaný jas F-koróny dostačuje, aby v každém krychlovém kilometru této části sluneční atmosféry bylo několik desítek prachových částic. F-koróna se nazývá rovněž Fraunhoferova či prachová koróna, neboť její záření vzniká rozptylem fotosférického záření na prachových částicích.

E a T-koróna, UV, EUV a X-koróna

Další vrstvy, E a T-koróna, či UV, EUV a X-koróna se projevují vyzařováním na krátkých (u T-koróny na dlouhých, infračervených délkách, neboť se jedná o prachovou emisi meziplanetárního prachu) vlnových délkách. Zhruba od 90 - 305 nm (UV-koróna) až po 5×10-3 nm (X-koróna). Teplota plazmy se pohybuje v rozmezí od 104 K až po asi 1,8×106 K.

Procesy v atmosféře

Ve sluneční atmosféře probíhá celá řada procesů, objevuje se v ní i řada různých útvarů. Jen pro pořádek jmenujme granuly, sluneční zrna, která připomínají zrnka rýže. Na rozdíl od rýže však tato zrna dosahují průměru řádově 1 000 km.

V době zvýšené aktivity Slunce pozorujeme na disku Slunce tzv. sluneční skvrny, které mohou dosahovat průměru až okolo 200 000 km a jsou viditelné i neozbrojeným lidským okem. Skvrny se obvykle vyskytují ve skupinách, jejich životnost činí průměrně dva měsíce.

V blízkosti slunečních skvrn často pozorujeme fakuly, malé útvary jasnější než okolní fotosféra. Tmavší útvary v chromosféře se nazývají flokuly, které vytvářejí na povrchu Slunce síť tzv. supergranulí s průměrem okol 30 000 km. Tato síť je vytvářena stoupající (ve středu oka) a klesající (na okrajích) plazmou. Vrcholky flokulí vystupujících zpoza okraje slunečního disku jsou pro změnu zvána spikuly.

V sousedství slunečních skvrn jsou občas pozorovány tzv. sluneční erupce, které jsou doprovázeny nápadným zjasněním a uvolňováním obrovského množství energie. Nad chromosférou pak pozorujeme protuberance, snad nejznámější a nejefektnější projevy sluneční aktivity. Ty nejmohutnější protuberance dosahují výšky až přes jeden milión kilometrů.

Slunce, fyzické charakteristiky

Hmotnost Slunce 1,989 × 1030 kg
Poloměr Slunce 695 990 km
Objem Slunce 1,412 × 1018 km3
Povrch 6,087 × 1012 km2
Střední hustota 1 409 kg × m-3
Gravitační zrychlení na povrchu 273,98 m × s-2
Úniková rychlost 617,7 km × s-1
Rychlost rotace na rovníku 2,03 km × s-1
Sploštění Slunce 0,05´´
Zdánlivá hvězdná magnituda -26,74m
Absolutní hvězdná velikost +4,83m
Spektrální typ G2V
Efektivní povrchová teplota 5 770 K
Zářivá vizuální teplota 6 050 K
Centrální teplota 15 000 000 K
Centrální hustota 160 000 kg × m3
Celkový výkon 3,826 × 1026 J × s-1
Sluneční kostanta 1 360 J × m-2 × s-1
Stáří Slunce asi 5 - 6 miliard let

Zajímavé odkazy

Sluneční erupce a CME

Sluneční erupce představují největší exploze, ke kterým dochází v naší Sluneční soustavě. Sluneční erupce představují rychlý (explozivní) proces vyzáření energie, který způsobuje lokální a časově omezený (v trvání několika minut) ohřev (tepelná erupce) a urychlení …více

Sluneční vítr

Za sluneční vítr považujeme nepřetržitý proud částic unikajících ze Slunce. Sluneční vítr představuje proud především elektronů, protonů a alfa částic, tedy elektricky nabitých částic. Průměrná rychlost slunečního větru, který neustále vane od Slunce všemi směry a prostupuje …více

Praděd Mléčná dráha Zverovka Zámek Hluboká Beskydy, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Bezděz Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Javorníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Velický vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Čelovky Cirrus Turistické batohy
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Další související články:

+ Slunce je velký kliďas: analýza 369 Slunci podobných hvězd ukázala…
+ Sluneční erupce a CME (výrony koronální hmoty)
+ Protuberance, nejefektnější projev sluneční aktivity
+ Sluneční skvrny, temná oka na slunečním disku
+ Sluneční vítr, proud nabitých částic unikajících ze Slunce
+ Obří sluneční skvrna AR 12192 přecházela přes sluneční disk
+ Sluneční erupce pozdního léta, Solar Dynamics Observatory nasnímala sluneční…
+ Bafající Slunce porodilo neochotnou erupci, sluneční erupce v roce 2014
+ Fotosféra, nejspodnější a velice tenká vrstva sluneční atmosféry
+ Chromosféra, vrstva sluneční atmosféry mezi fotosférou a korónou
+ Koróna, nejsvrchnější a stále neznámá vrstva sluneční atmosféry
+ Počasí na Slunci?
+ Flokule, jasné oblasti sluneční chromosféry
+ Spikule, krátkodobé úzké výtrysky ve sluneční atmosféře
+ Sluneční soustava, model
+ Třírozměrné Slunce ze sond Stereo
+ Sluneční erupce aktuálně, online pohled na Slunce z SDO
+ Sluneční skvrny online, online pohled na Slunce z SDO
+ Solární konstanta; konstanta, která je proměnná - hodnota solární konstanty
+ ALMA začíná pozorovat Slunce, sluneční skvrna na milimetrových vlnách
+ Heliosféra: Prostor, ve kterém převládá vliv magnetického pole Slunce nad…
+ Den Země - i naše planeta má svůj svátek
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist