Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 14.7.2023 , svátek má
Treking > Zajímavosti > 10 nej Beskyd, TOP 10 Moravskoslezské Beskydy

10 nej Beskyd, TOP 10 Moravskoslezské Beskydy

TOP 10 Moravskoslezské Beskydy: Nejvyšší hora, nejvyšší vodopád, nejposvátnější hora, nejdelší jeskyně Beskyd

3.5.2019 | Otakar Brandos
Zimní pohled k posvátnému Radhošti

Beskydy, správně Moravskoslezské Beskydy, jsou nejvíce zalesněným pohořím České republiky. Náleží do geomorfologické oblasti Západní Beskydy a provincie Západní Karpaty, jejich rozloha činí 623 km2. CHKO Beskydy, která je rozlohou největší chráněnou krajinnou oblastí v ČR, má rozlohu 1 160 km2 zasahujíce na území některých sousedních pohoří.

Beskydy jsou značně členitou hornatinou se střední výškou 703,3 m a středním sklonem svahů 14° 46´. Typické jsou pro ně strmé izolované vrchy jako např. Lysá hora a nebo protější Smrk. Jejich reliéf nese stopy několika stupňů třetihorního zarovnání povrchu i stopy periglaciálních procesů v podobě mrazových srubů a kamenných proudů.

Beskydy z Lysé hory

Moravskoslezské Beskydy jsou hory relativně málo dotčené (na středoevropské poměry) činností člověka, které celoročně lákají množství turistů a rekreantů. Jistě tak nebude na škodu zmínit se o největších přírodních, ale i kulturních zajímavostech tohoto jedinečného pohoří na hranicích národopisných regionů Valašska a Lašska, Moravy a Slezska.

1. Nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd

Nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora (1 323 m). Starší pojmenování vrcholu bylo Gigula. Tohoto názvu se používalo v Karpatech pro označení strmé a nápadné homole, která výrazně přečnívá jinak plochý hřeben. S pojmenování Gigula se v mimokarpatských oblastech nesetkáte.

Z vrcholu Lysé hory vybíhají čtyři mohutné rozsochy. Jsou to rozsochy Lukšinec, Velký Kobylík, Zimní Polana a Malchor. Ty jsou odděleny hlubokými a strmými údolími horských řek Mohelnice, Ostravice a Řečice. Masív Lysé hory je budován godulskými pískovci, jílovými břidlicemi a dalšími podobnými horninami.

Pro vrstvy pískovců jsou typické sesuvy, které mají na svědomí vznik puklinových jeskyní. Určitě nejznámějšími jsou Ondrášovy díry s délkou asi 250 metrů. Vrchol Lysé hory je dnes silně zastavěn. Kromě budovy vysílače tady stojí dvě turistické chaty a další jsou ve výstavbě. Jde o vrch, který spolu s Pustevnami čelí největšími tlaku civilizace…

2. Nejposvátnější hora Beskyd

Ještě minimálně jeden z vrchů Moravskoslezských Beskyd si zaslouží zařazení do TOP 10. Je to hora Radhošť. Můžeme jej označit jako nejposvátnější horu Besskyd, ke které se váže řada pověstí. Hora Radhošť jistě nepatří k nikterak výrazným vrcholům, avšak díky vysílači a dřevěné kapli Cyrila a Metoděje jej při pohledu z dálky nemůžeme v hřebeni Beskyd přehlédnout.

Radhošť

V dávné minulosti byl vrchol Radhoště porostlý hustým lesem. Avšak díky Valachům, kteří přihnali svá stáda ovcí až do Beskyd a započali s mýcením a žďářením lesa, se dnes z Radhoště, jehož jižní úbočí pokrývají louky - bývalé pastviny, můžeme rozhlédnout. Za hezkého počasí můžeme spatřit Javorníky, Strážovské vrchy, Malou Fatru, ale i také řadu vrchů v Podbeskydské pahorkatině i samotných Beskydech.

3. Unikátní prales Mionší

Ani Beskydy neunikly přeměně lesa působením člověka. Původní lesy se v Moravskoslezských Beskydech dochovaly jen velice malé ploše. Jeden takový fragment původního lesa, pralesa, můžeme nalézt na příkrých svazích vrchů Úplaz (950 m) a Velká Polana (893 m) v nadmořských výškách 720 až 950 metrů. Jedná se o dobře známý prales Mionší.

Prales Mionší byl vyhlášen chráněným územím již v roce 1954. Jeho výměra činí 169,70 hektarů. Do pralesa se lze dostat pouze po naučném chodníku a v doprovodu průvodce z řad ochranářů. Prales Mionší představuje komplex přírodě blízkých jedlobukových porostů s javorem klenem i smrkem a s mozaikou zbytků lesních luk a polan s mimořádně bohatou flórou i faunou.

4. Dřevěné památky v Beskydech

Je-li pro Beskydy něco vskutku unikátní, pak jsou to památky lidové architektury. V této podobě a v takovém rozsahu se tyto památky nenacházejí v žádném jiném pohoří České republiky. Jedná se především o dřevěné kostely a kaple, ale i původní lidová stavení atd.

Asi nejznámějšími dřevěnými památkami Beskyd jsou stavby Libušín a Maměnka na Pustevnách. Část souboru těchto staveb, které nesou rukopis slavného slovenského architekta Dušana Jurkoviče, byla však pře několika lety poškozena požárem. Další významnou dřevěnou stavbou Beskyd je Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, kterou jsou zmiňoval již výše.

Určitou výjimkou je dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nejedná se totiž o ukázku beskydské lidové architektury, nýbrž ukázku architektury rusínské z východních Karpat. Tento dřevěný kostel sem byl totiž za první republiky převezen z obce Hliňanec v okrese Svaljava, která se nachází na území dnešní Ukrajiny (Zakarpatské oblasti). Jedná se o dřevěný kostel východního obřadu (bojkovského typu).

Dalšími významnými ukázkami dřevěné architektury jsou dřevěný kostel sv. Bedřich na Bílé, dřevěný kostel Panny Marie na Gruni či kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé. Avšak největší ucelený komplex těchto památek nalezneme ve Valašské dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm.

5. Nejvyšší beskydský vodopád

Beskydy jako oblast bohatá na srážky a majíc vhodný reliéf, jsou bohaté na vodopády. Ty sice neohromí ani svou výškou ani vodnatostí, přesto se však jedná o lákavé turistické cíle. Asi nejznámějšími beskydskými vodopády jsou Satinské vodopády, na které narazíme cestou k oblíbené hospůdce u Veličků. Avšak nejvyšším vodopádem Beskyd je Vodopád na Mazáku.

Pustevny

Vodopád na Mazáku dosahuje výšky asi 17 metrů a je dolní ze dvou vodopádů na potoku Mazák. Horní vodopád na Mazáku dosahuje výšky jen asi 3,5 metrů. Na jednom z přítoků se pak nachází ještě jeden, asi 6 metrů vysoký, vodopád. Vodopád na Mazáku má jen malý průtok (asi 10 l / s). Jeho krása tak vynikne jen po vydatných deštích.

6. Největší beskydská jeskyně

Přestože Beskydy nepatří ke krasovým územím, lze i v tomto pohoří nalézt řadu jeskyní. Pseudokrasových. Největší známou jeskyní Moravskoslezských Beskyd je Kněhyňská jeskyně na úbočí Kněhyně (1 257 m), která dosahuje délky 280 metrů a hloubky 57,5 metru.

Kněhyňská jeskyně je přírodní památka a významné zimoviště netopýrů. Byl zde pozorován kriticky ohrožený druh vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), ale i netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (Myotis mystacinus). Největší kolonii zde vytváří netopýr velký (Myotis myotis).

Vedle Kněhyňské jeskyně si z beskydských jeskyní zmínku zaslouží i Cyrilka a Čertova díra a pak především Ondrášovy díry. Tato puklinová jeskyně na hřebeni Lukšince (v masívu Lysé hory) dosahuje délky asi 250 metrů a hloubky okolo 30 metrů. A rovněž se jedná o významné zimoviště netopýrů.

7. Největší vodní plocha Beskyd

Největší vodní plochu v Beskydech představuje Vodní nádrž Šance, která byla na řece Ostravici vybudována v letech 1964 - 1969. Délka sypané hráze činí 342 metrů a výška 65 metrů. Za hrází vzniklé jezero, které slouží jako zdroj pitné vody, dosahuje délky 7,6 km a rozlohy 336 hektarů. Je schopno pojmout až 57 miliónů kubickým metrů vody.

8. Největší skály v Beskydech

Horninové podloží Beskyd je doslova ideální pro vznik skalních útvarů, kamenných moří apod. Vůbec největší skaliska v Beskydech nalezneme nedaleko lokality Bílý Kříž. Jedná se o skaliska v hraničním hřebeni (mezi ČR a Slovenskem), která jsou na lezeckých webech označovány jako skály Sůlov.

Skály Sůlov

Skály Sůlov představují několik desítek metrů dlouhý skalní hřeben s výškou stěn až 17 metrů. Ty nejpevnější a nejvyšší ze skal jsou využívány lezeckou veřejností jako cvičné skály. Nejsnadněji se sem lze dostat z Bílého Kříže a nebo od chaty Doroťanka.

K dalším významným skalním oblastem v Beskydech patří skály na Mazáku (ano, kousek od nich se nachází nejvyšší beskydský vodopád), které jsou rovněž využívány lezci. Nachází se na nich na 40 lezeckých cest. Výška těchto skal však nepřekračuje 9 metrů. Další zajímavé skalisko se nachází rovněž v masívu Lysé hory. Jedná se o Medvědí skálu s výškou okolo 9 metrů.

9. Čerti v Beskydech

Jeseníky mají své Petrovy kameny, kam se o sabatu slétaly čarodějnice, Beskydy mají svého pekelníka, který stavěl mlýn. Ano, pekelné bytosti neminuly ani Beskydy. Alespoň podle pověstí. A nejvíce načertováno je bezesporu na hoře Čertův mlýn (1 206 m), čtvrtém nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd. Pod vrcholem Čertova mlýna se nachází výrazný skalní útvar Čertův stůl, který někteří ze znalců Beskyd považují za megalitickou stavbu, dolmen. Jiní mají Čertův stůl, asi 7 tun vážící kamennou desku usazenou na dvou kamenných pilířích, za výtvor ryze přírodní.

Cerkev v Kunčicích pod Ondřejníkem

Za dnešní název vděčí Čertův stůl pověsti o ďáblovi, který se měl rozhodnout postavit na vrcholu Čertova mlýna mlýn. A protože na vrcholu hory vody nebylo, jal se pracovitý pekelník tesat náhon, který však nestihl dokončit. Dnes tak na konci asi 100metrové rozsedliny nestojí mlýn, ale skalní Čertův stůl, nápadná a mechem obrůstající pískovcová deska.

10. Nejvýše položená horská chata

Nejvýše položená chata, respektive chaty, se nachází na Lysé hoře. Vrchol nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd je doslova ověnčen řadou staveb, díky čemuž pro řadu turistů ztratil na přitažlivosti. Nejvýše položenými chatami jsou tak Bezručova chata a Maratón, jedna ze čtyř plánovaných staveb projektu Emil Zátopek…

Tipy na výlet v Beskydech, může vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

24.4.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Velikonoční Hanušovická vrchovina. Putování s bivakem přes Bílé kameny, Skály a Rabštejn na Skřítek / Fotogalerie k článku

Hanušovická vrchovina, ač pohoří relativně nevysoké, skýtá poměrně pestrou paletu výletů, túr i vícedenních treků. A na dobu letošních Velikonoc, kdy na hřebenech našich nejvyšších pohoří ještě ležel sníh, to byl cíl …

24.4.2019 / Ubytování
Přístřešek Turistický přístřešek na hřebeni Větrného vrchu, další tip na bivak v Hanušovické vrchovině

17.4.2019 / Pavel Čupr
Tipy na výlet · Tři pomníky v Chřibech a osud jednoho muže. Události, na které by se nemělo zapomínat

Památníky, vzpomínkové desky a křížky ve Chřibech, stejně jako v jiných horách, nám připomínají události minulé. Události, na které by se nemělo zapomínat. Toto je stručný příběh tří památníků a jednoho studenta, letce RAF …

15.4.2019 / Otakar Brandos
Poradna · Přírodní repelenty proti klíšťatům: Ochrana před drobnými, ale nebezpečnými roztoči

Klíště obecné (Ixodes ricinus) sice patří mezi drobné roztoče z čeledi klíšťatovití (Ixodidae), avšak i přes svou malou velikost 3,5 až 4,5 mm (u samečků jen 2,2 až 2,5 mm) dokáže nadělat velké nepříjemnosti. Klíště obecné se živí …

11.4.2019 / Markéta Hroudová
Trek · Lúčanská Malá Fatra aneb "ta druhá Malá Fatra". Srpnová hřebenovka v liduprázdných horách / Fotogalerie k článku

"Kde budete spať?" oslovil nás pán s velkým batohem a ještě větším foťákem na vrcholu malofatranského Kľaku. Výhled Lúčanskou Malou Fatru ukazoval typické Karpaty. Hřebeny a hřebínky, lesy, paseky, sem tam …

10.4.2019 / ESO 1907
Vesmír · Astronomové pořídili první snímek černé díry: ESO, ALMA a APEX přispěly k průlomovým pozorováním obří černé díry v centru galaxie Messier 87

EHT (Event Horizon Telescope) - skupina osmi pozemských radioteleskopů rozložená po celé Zemi - byl vytvořen proto, aby zachytil obraz černé díry. Dnes, v několika dohromady koordinovaných tiskových konferencích …

9.4.2019 / Bohumír Bouška
Turistika · Jaro na hradě Práchni, tip na výlet v okolí Horažďovic

Hrad Prácheň (512 m n. m.) se nachází přibližně 4 km na jihozápad od města Horažďovic. Stojí na vysoké skále, nad řekou Otavou. Při pohledu do minulosti se dozvíme, že se jedná o místo přímo posvátné. Původně …

8.4.2019 / Jolana Snížková
Trek · Přechod pohoří Piliš - turistika v národním parku Dunaj-Ipoly v Maďarsku

Jako cíl našeho prvního předjarního výletu jsme zvolili maďarské pohoří Piliš (Pilis). Plánovali jsme (i s ohledem na předpověď počasí, slibující u nás chladno) přechod ze slovenského Štúrova do Budapešti, nakonec …

3.4.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Hostýnské vrchy za jarní rovnodennosti: Dvoudenní vandr přes hrady Křídlo a Skalný, Svatý Hostýn a Tesák / Fotogalerie k článku

Vlaky jedou na čas, takže po dvou přestupech vystupujeme s úderem desáté v Hlinsku pod Hostýnem (295 m). Akorát včas, protože právě otevírají příjemnou restauraci Na Žebračce, kam zamíříme na startovní pivko a polévku …

2.4.2019 / Markéta Hroudová
Turistika · Bukovské vrchy - přes Pikuj a Bieszczady pěšky. Vandr kolem trojmezí Ukrajiny, Polska a Slovenska (2) / Fotogalerie k článku

Hřeben tady utvořil oblouk a i cesta se na chvíli stočila jakoby zpátky a vyšla z lesa, takže jsme najednou měli nádherný pohled na celou hřebenovku Bukovské poloniny. Před nějakou dobou tady asi hořelo, stromy byly ohořelé …

28.3.2019 / Dominik Novotný
Turistika · Jarní padesátka přes Úsovskou vrchovinu. Túra na Brníčko, Trlinu a moravský Blaník

Jarní období roku začalo, a právě to se nedá zpečetit ničím jiným než nějakou túrou v přírodě. Vzhledem k velmi příznivým předpovědím na víkend jsem již v průběhu týdne v hlavě vymýšlel, kudy bych se mohl …

Malý Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Ararat Afélium Zverovka Chalupská slať Krkonoše, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Nimbostratus Pohorky

Bezručova chata na Lysé hoře byla dokončena v roce 2015. Restaurace byla otevřena v listopadu 2015. Jedná se o téměř věrnou replikou původní chaty, která vyhořela 11.3.1978. Původní chata "Chata klubu českých turistů na Lysé hoře" byla pro veřejnost otevřena 6.6.1935. Na Bezručovu chatu byla přejmenována až po znárodnění v roce 1948.

Zima v Beskydech

Druhou z (dnes) funkčních chat na Lysé hoře je Chata Emil Zátopek (Maraton), která na Lysé hoře vystřídala Plesnivku. Ta byla uzavřena 1.9.2011 a následně rozebrána. Avšak i Plesnivka stála na místě starší chaty - Slezského domu. Vůbec první stavbou sloužící turistům tady ale byla turistická útulna stejného jména - Slezský dům, která byla otevřena již v roce 1880. Pojmenována byla po Albrechtu Habsburském.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist