Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 5.5.2020 , svátek má
Treking > Blog > Drancování karpatských lesů a pralesů

Drancování karpatských lesů a pralesů

Ekologická katastrofa a současný stav v rumunské části Karpat (evropské Amazonie) (2)

5.5.2020 | Ladislav Cetkovský, Umil Marinescu

Po roce 2000 politická garnitura v Rumunsku rozhodla, že lesy zkonfiskované komunistickým režimem by měly být restituovány "in integrum", tedy "sakum-pikum" (zákony o obnově vlastnických práv z let 2000 a 2005).

Pohoří Paring, Rumunsko

Před znárodněním lesů v roce 1947 bylo v Rumunsku pouze 28 % lesů státních. 72 % patřilo jiným vlastníkům, z nichž: 27 % byly obce, 24,5 % komposesorátům (společenstvím vlastníků) a 20,5 % fyzickým osobám. Ačkoli to bylo klasifikováno jako nápravné opatření pro bývalé vlastníky a podmínka pro přístup do EU, celkový návrat lesů měl také negativní účinky, které je obtížné vypočítat (z důvodu chybějící národní vize ochrany lesů s vysokou ochranářskou hodnotou) a zneužíváním jak během procesu restitucí, tak následného využívání lesů.

Neexistence národní vize o lesním fondu způsobila, že bývalým majitelům byly vráceny úplně všechny lesy. Včetně těch, které se nacházejí v národních parcích, v přísných ochranných pásmech, v jiných kategoriích chráněných oblastí. A to včetně vědeckých rezervací (například Národní park Retezat - vědecká rezervace Gemenele).

Pohoří Paring, Rumunsko

Tento nedostatek konceptu [vize, názoru] (či spíše okamžitý materiální a politický zisk) zavinil, že náhrady v chráněných oblastech, které neobsahují žádnou podmínku restitucí (definování maximální restituované plochy, podmínky využívání, podmíněnost pro lesy výjimečné ochrany).

Kromě toho zneužívání stavu způsobilo, že mnoho majitelů obdrželo lesy na jiných místech (samozřejmě výhodnějších), protože na původních místech už les nebyl, a bývalí majitelé dostali podle zákona rovnocenné plochy státního lesa. Zastavení ochrany restituovaných lesů (tak uvedeno v zákoně!?) bylo jiskrou, která zažehla oheň zneužívání a násilností v srdci rumunských lesů.

Pohoří Paring, Rumunsko

Další jev související s prodejem lesů vznikl s institutem soukromého vlastnictví. Pokud tedy v Moldavsku, Valašsku a Olténsku velké plochy patřily lesů společenstvím soukromých vlastníků, pak v Sedmihradsku lesy patřící šlechtě - [vlastnictví] vzniklé za časů rakousko-uherské monarchie - chybnou politikou, kdy byl národní zájem obětován - byly lesy zcela vráceny fyzický osobám (dědicům maďarských šlechticů ať už s rumunským občanstvím nebo bez něj).

Např. dědicové rodů Kendffy a Ocksay obdrželi asi 12 000 ha z celkových 19 000 ha lesa národního parku Retezat. 63 % lesů nejreprezentativnějšího národního parku bylo takto vráceno. A takových případů je mnoho. Mnohé z těchto lesů tak byly prvními, které skoupili velcí zpracovatelé Pohoří Paring, Rumunsko dřeva, kteří si otevřeli v Rumunsku byznys (mega-kombináty na zpracování dřeva), a kteří - dokud to bylo ještě možné - chtěli mít i své vlastní lesní plochy (koupené většinou přes prostředníky a za cizí kapitál, např. prostřednictvím zahraničních investičních fondů). Rumunský stát nikdy neprojevil zájem o odkup těchto lesů, i když měl předkupní právo. Mohl by to udělat alespoň pro lesy výjimečné hodnoty, pralesy a lesy v chráněných oblastech, ale neudělal to.

Hospodářské změny v Rumunsku po roce 2000 také vynesly do popředí velké zpracovatele dřeva se zahraničním kapitálem (většinou z Rakouska, ale také z Turecka a dalších států), kteří otevřeli velkokapacitní dřevozpracovatelské komplexy ve všech koutech rumunských Karpat, předvídajíc megabyznys, který se rýsovalo na obzoru nadměrným využíváním dřevěné hmoty v Karpatech.

Pohoří Paring, Rumunsko

Lesní zákony přijaté Rumunskem, Lesní zákon[ík] (1996, 2008) - nesčetněkrát upravené podle okamžitých zájmů - umožnily nadměrné využívání lesů, protože věk zmýcení jehličnanů byl ponechán na 80 letech, bez přihlédnutím k dalším okolnostem (svahovitost terénu, rytmus regenerace, chráněná území, pralesy, lesy se zvýšenou ochranou atd.), a aniž by vzalo v úvahu to, že přibližně tři čtvrtiny lesů rumunských Karpat tento věk překračují.

Pokud bude poptávka, mohou být legálně vykáceny během několika let nebo desetiletí. Absurdita! Nebo: blbost (podlost/scestnost/hloupost/nerozum/úlet)… a x dalších možných významů… Kromě toho bylo povoleno vyvážet kulatinu a stavební dřevo do všech koutů světa. A poptávka byla, protože řada zemí potřebuje dovážet obrovské množství surového dřeva. Dospělo to k nenormální situaci jako mezi dvěma světovými válkami, když jeden lesník zvolal: Rumunsko nemá dřevozpracující průmysl, ale dřevařský průmysl.

V současné době asi 55 % rumunského lesního fondu (6,38 milionů ha) přešlo do soukromého vlastnictví (tj asi 3,5 milionu ha). Ačkoli lesnický kodex ukládá stejný režim využívání bez ohledu na formu vlastnictví, v soukromých lesích je dnes cítit velmi silný tlak v důsledku nezákonné těžby dřeva, ale také legální.

Pohoří Paring, Rumunsko

Velká část dřevní hmoty v soukromých lesích je v jistém smyslu pokácená legálně (všechny pokácené stromy jsou starší 80 let). Ale mnoho z excesů se provádí tak, že dřevní hmota není kompletně zdaněna, ale jen malá část z ní (nelegální transport dřeva). Právě kvůli těmto daňovým únikům došlo k četným násilným činům proti lesnímu personálu.

Odtud pramení velká část medializace nelegální těžby dřeva, která je ve většině případů kvalifikována "jen" jako daňový únik. A politický rozhodovací orgán má největší zájem na zdanění všech využívaných přírodních zdrojů, ale nejmenší zájem na zachování biologické rozmanitosti a krajiny.

Ofenzíva proti nezákonné těžbě dřeva se v posledním roce zvýšila - což přinese více peněz do státního rozpočtu, který je v deficitu (zvyšuje výběr ze zdanění dřeva) - ale… Ale iniciativa na soupis všech pralesů a kvazi-pralesů a jejich prohlášení za národní zájem bylo pohřbeno (jako pralesy bylo klasifikováno méně 2 % lesů, zatímco potenciál je více než 6-7 %). Pohřbena je také iniciativa, za zabránění holosečím jehličnatých lesů nebo zákaz těžby dřeva přes určitý sklon půdy.

Pohoří Paring, Rumunsko

Rumunské Karpaty mají odhadem asi 400-500 000 ha pralesů a kvazi?pralesů, ale jejich soupis a ochrana byly provedeny jen pro malou část z nich (méně než 2 %). Ochrana části z těchto pralesů se provádí "sama", tím, že některé z nich jsou nepřístupné nebo velmi obtížně přístupné, a ne proto, že by existovala skutečná vůle k ochraně. Část těchto pralesů se dostala do hledáčku jejich majitelů a mají být pokáceny: pokud jsou stromy staré 140 let, tedy, že jsou starší 80 let, mohou být káceny. Na mnoha lesních plochách, včetně státních lesů, stromy 110-150 let staré tiše čekají na příchod motorových pil lesnických strojů.

Ekologické organizace byly do určité míry zapojeny do ochrany lesů, zejména Agent Green [http://en.agentgreen.ro/], která se věnovala této práci, zejména lesům v národních parcích a nezákonné těžbě dřeva. Nicméně, v případě legálního kácení stromů (nadměrné těžby) má i vláda (finanční) zájem, pokud je nastolena otázka omezení těžby, velcí zpracovatelé a vývozci diktují, že současné tempo musí pokračovat, i když dosáhne pralesů ležících mimo národní parky. Vedení společnosti Romsilva si ani nepřeje, aby se tempo těžby dřeva ve státních lesích snížilo. Potřebu peněz a chamtivost zpracovatelů a vývozců dřeva nelze snadno zastavit.

Těch pár pouličních protestů pro zachování lesů bylo "překrouceno" na vládním stole i v očích médií v nezákonnou těžbu dřeva, bez jakékoli iniciativy na zachování v každém horském povodí aspoň kus nedotčeného lesa, ať zůstane aspoň nějaká naděje. V důsledku téměř úplného odlesňování malých povodí často nastal fenomén náplav kamení, větví, bahna; povodní a sesuvů půdy. Odlesněné povrchy, erodované přívalovou vodou (vymletá koryta), zejména tam, kde jsou svahy strmé, jsou nevratně ztraceny.

Dalším fenoménem, který ilustruje karpatskou krajinu, je vypalování a mýcení kosodřeviny. Pro biology, ekology a turisty je kosodřevina (Pinus mugo) chráněným druhem s důležitou ochrannou a estetickou úlohou, ale pro místní komunity, které spravují horské pastviny, je považována za invazivní druh. Z tohoto důvodu dostávají vlastníci nebo správci horských travních porostů z Evropského zemědělského fondu dotaci na "čištění" pastvin. Pokud se kosodřevina přirozeně rozrůstá, protože tam patří (příznivé pedoklimatické podmínky), správci pastvin ji "čistí" mýcením a vypalováním, na něž dostávají dotace z evropských fondů.

Největší těžařské společnosti v Rumunsku

Vzhledem k tomu, že neexistují ochranná opatření, a kdy vlastnictví půdy, zejména té ve veřejném vlastnictví (spadající pod radnice), přešlo na organizaci a správu horských luk (2013), což podporuje to odlesňování a vypalování "veřejného vlastnictví" (habitatul comunitar), "křovin Pinus mugo a Rhododendron myrtifolium" pro zvýšení plochy travních ploch. Vážnější je, že tento typ vegetace, která tvoří habitant european prioritar, je se nyní vypalován a mýcen výlučně na lokalitách "Natura 2000". Ochranná a estetická hodnota kosodřeviny prohrává v konkurenci a ustupuje pastvinám.

Tlak na mýcení a žďáření kosodřeviny se v blízké budoucnosti může zvýšit, protože po období poklesu (1990-2000), se stalo pastevectví v Karpatech opět rentabilním, neboť Rumunsko se od té doby stalo největším vývozcem ovcí v EU (na 1 milion ovcí ročně opouští přístav Konstanca) a poptávka, zejména z arabských zemí, je velmi vysoká.

Všechny tyto jevy znamenají rostoucí tlak na Rumunskou karpatskou krajinu, lesy a pastviny zůstávají zdroji, které budou v budoucnu vždy nadměrně využívány v zemi, která zjevně nechápe, "co se ztratí, když se něco získá".

Pozn.: Fotografie z pohoří Paring (r. 2019), Jižní Karpaty.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Mohlo by vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

23.4.2020 / Jan Promykal
Trek · Pohoří Lotru a Cindrel: neskutečné zelené rozlohy, Mongolsko Evropy

Pohoří Lotru a Cindrel tvoří jižní část rumunského karpatského oblouku. Od pohoří Šureánského na západě je odděluje klikaté údolí řeky Sebeš, jižní hranici představuje řeka Lotru a východní řeka Olt, za kterou se již zvedá …

22.4.2020 / Ondřej Havelka
Cestování · Majestátné baobaby: pamětníci nejstarších afrických kultur i objekty kultického uctívání

Baobaby jsou fascinující stromy, které se právem mohou považovat za pamětníky nejstarších afrických (i dalších) kultur, vždyť nejstarší z nich přežívají více než 2 000 let. V Zimbabwe byl radiokarbonovou metodou …

20.4.2020 / Otakar Brandos
Blog · Drancování karpatských lesů a pralesů: Ekologická katastrofa v evropské Amazonii, která je mlčky přehlížena

V Karpatech se odehrává plíživá a rozsáhlá ekologická katastrofa. A katastrofa téměř tichá, protože média ani politici ji moc velkou pozornost nevěnují. V některých karpatských oblastech se těží tak, jakoby by měl přijít …

16.4.2020 / ESO2006
Vesmír · Schwarzschildova precese pozorována u obra v srdci Mléčné dráhy: pohyb hvězdy kolem superhmotné černé díry dává za pravdu Einsteinovi

Pozorování provedená dalekohledem ESO/VLT poprvé prokázala, že hvězda obíhající kolem superhmotné černé díry v centru naší Galaxie se pohybuje přesně tak, jak předpovídá Einsteinova obecná teorie relativity. Po …

  • 16.4.2020 / Ubytování
    Ďurková Útulňa Ďurková, Turistická útulna pod Chabencom (1 623 m) v Nízkých Tatrách (aktualizace)

15.4.2020 / René Nakládal
Tip na výlet · Luhačovické toulky: Luhačovice - největší moravské lázně

Lázeňské město Luhačovice se zcela oprávněně pyšní označením největších moravských lázní. Při pomyšlení na toto malebné místo mnoho z nás napadá myšlenka na dva nejznámější prameny Vincentka a Ottovka. Unikátní …

14.4.2020 / Otakar Brandos
Příroda · Útoky medvěda hnědého na člověka: obranné útoky, útoky medvěda se změněným chováním a predační útoky

Útoky medvěda hnědého (Ursus arctos) na člověka jsou v Karpatech sice spíše výjimečné, ale čas od času k nim dochází. Tyto medvědí útoky lze rozdělit do tří kategorií: obranné (defenzivní), útoky medvěda se změněným …

8.4.2020 / Jozef Cyprich
Blog · Suvenírové bankovky alebo tradičné suvenírové predmety nestačili

Vrátili ste sa z návštevy turisticky či inak zaujímavého miesta, pricestovali ste z cudziny? Ak áno, určite ste si okrem zážitkov a fotografického materiálu priniesli aj niečo, čo vám bude navštívené miesto dlho pripo …

7.4.2020 / Otakar Brandos
Blog · Rouškaři, rouškpráskači, rouškstapo a rouškopati: Rouškařem rychle a snadno? Výbuch solidarity a nebo vyhřeznutí těch nejhorších charakterů?

Jaro je již v plném proudu. Za současné karantény je to však jaro trochu podivné. Byť příroda je stejná jako vloni a nadechuje se k rozkvětu. Naše společnost se ale potácí odezdi ke zdi. Zatímco se před necelými třemi …

5.4.2020 / Jozef Cyprich
Cestování · Monako - kniežatstvo na Azúrovom pobreží

Najhustejšie zaľudnený a po Vatikáne druhý najmenší štát na svete... Slávne a na starom kontinente najstaršie kasíno... Spoločenské aféry kniežat a princezien... Preteky áut Formule 1 a IRC... Rezidencie a jachty …

3.4.2020 / Ondřej Havelka
Cestování · Cestování a káva: kofeinové rauše v různých kulturách a kávovník jako biblický strom poznání dobrého a zlého (2)

Arabové si svůj přístup ke kávě založili na velmi jemném mletí (což zajistí lepší a silnější extrahování a vytáhne z kávy maximum esence) a přidávání koření, nejčastěji kardamonu, ovšem také vanilky, skořice …

Velký Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Beskydy, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Cumulonimbus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist