Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 13.11.2021 , svátek má
Treking > Příroda > Rastlinné endemity a subendemity na Slovensku

Rastlinné endemity a subendemity na Slovensku

Karpatské a panónske endemity a subendemity

10.12.2008 | Jozef Cyprich

Aj keď je Slovensko rozlohou malé, vyskytujú sa na jeho území rastliny, ktoré inde v Európe a vo svete nenájdete. Ich množstvo i pestrosť je obmedzená geografickou polohou, avšak znásobuje ich pomerne značný rozdiel nadmorskej výšky, od nížinného juhu až po vysokohorský charakter severu.

Slovenská flóra

Z gréčtiny prevzaté slovo endemit znamená botanický (tiež zoologický) druh alebo nižšiu systematickú jednotku vymedzenú svojím výskytom na určité rozlohou malé územie.

Endemitom môže byť druh, prípadne nižšia alebo vyššia taxonomická jednotka (taxón - poddruh, varieta, rod) alebo fytocenóza (prirodzené zoskupenie, spolužitie rastlín na jednom priestranstve, rastlinné spoločenstvo). Endemit vyskytujúci sa na veľmi malom území (niekoľko m2) sa nazýva stenoendemit.

Endemity sa rozlišujú podľa doby vzniku:

 • paleoendemity, staré endemity - vznikli najneskôr v treťohorách; dobre odlíšiteľné
 • neoendemity, mladé endemity - vznikli neskôr; skôr malé druhy, poddruhy, variety

Subendemity sú tie taxóny a fytocenóza, ktorých centrom rozšírenia je určité územie, ale vyskytujú sa aj na inom oveľa menšom území.

Endemit

Endemitov vyskytujúcich sa na len na Slovensku je málo. Celé územie Slovenska (okrem juhoslovenských nížin) je zahrnuté do Karpát. Preto sa endemity a subendemity z geografického hľadiska delia na:

 • západokarpatské
 • východokarpatské
 • karpatské
 • panónske

Západokarpatské endemity

 • bodliak laločnatolistý (Carduus lobulatus) - od Strážovských vrchov po Slovenský kras a Branisko, v Pieninách aj na poľskej strane
 • cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense) - Veľká Fatra
 • hlaváč lesklý vápnomilný (Scabiosalucida subsp. calcicola) - Slovenský kras
 • horčičník Witmannov (Erysimum witmannii) - od Malej Fatry cez Pieniny po stredné Pohornádie a Slovenský kras, v Tatrách sa nevyskytuje
 • chrastavec slovenský (Knautia slovaca) - Slovenský kras
 • klinček lesklý (Dianthus nitidus) - paleoendemit s výskytom v Krivánskej Fatre, Veľkej Fatre, Strážovských vrchoch, v Nízkych Tatrách (na východ po Liptovský Hrádok)
 • klinček Lumnitzerov (Dianthus lumnitzeri) - v Považskom Inovci, v Malých Karpatoch a na hradnej skale v Devíne (a v Hainburských vrchoch v Rakúsku)
 • klinček včasný (Dianthus hungaricus čiže Dianthus praecox) - od Vršatských bradiel po Pieniny, Slovenský raj, Slovenský kras, v Tatrách zasahuje do subalpínskeho pásma
 • kostrava tatranská (Festuca tatrae) - na vápencových skalách od Strážovských vrchov po Branisko
 • lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii čiže Saxifraga perdurans) - paleoendemit, vyskytuje sa v Tatrách a v Nízkych Tatrách, v Krivánskej Fatre, v Chočských vrchoch a na Muránskej planine (Veľká Stožka)
 • lykovec muránsky (Daphne arbuscula) - paleoendemit vápencových skál Muránskej planiny, ohrozený druh (červená kniha)
 • lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae) - centrum rozšírenia má v alpínskom a subalpínskom stupni Tatier, nízko ležiace lokality sú v Slovenskom raji (pri Hrabušiciach), v Nízkych Tatrách (pri Liptovskej Tepličke), vo Veľkej Fatre (pri osade Jazierce južne od Ružomberka)
 • mak tatranský (Papaver tatricum) - vyskytuje sa v Tatrách a vo Veľkej Fatre (vrch Tlstá)
 • ometlina smutná (Koeleria tristis) - paleoendemit, ktorý sa viaže na dolomity, Veľká Fatra, Chočské vrchy, západná časť Nízkych Tatier, južná časť Braniska
 • ostrevka tatranská (Sesleria tatrae) - okrem Tatier aj v Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre, Krivánskej Fatre a Chočských vrchoch
 • ostrica vždyzelená tatranská (Carex sepervirens subsp. tatrorum) - tatranský subendemit, rastie v subalpínskom, vzácne v horskom stupni okrem Tatier aj vo Veľkej a Malej Fatre, Nízkych Tatrách a Strážovských vrchoch
 • peniažtek modrastý tatranský (Thlaspi caerulescens subsp. tatrense) - skupina Zobora a Slovenský kras
 • poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), poniklec prostredný (P. subslavica) - od Brezovských Karpát po Družstevnú pri Hornáde, južnú hranicu má v Slovenskom krase, severnú v Tatrách v skupine Osobitej, na poľskej strane v Chocholowskej doline
 • prvosienka holá karpatská (Primula auricula subsp. hungarica) - po Slovenský kras
 • rožec tatranský (Cerastium glandulosum) - vyskytuje sa len v Tatrách, splavený Dunajcom aj na poľskú stranu Pienin/li>
 • rumenica turnianska (Onosma tornense) - endemit Slovenského krasu a priľahlej maďarskej oblasti, kriticky ohrozená (červená kniha)
 • skalnica horská karpatská (Sempervivum montanum subsp. carpaticum) - výskyt vzácne v Slovenskom stredohorí a Slánskych vrchoch
 • soldanelka karpatská (Soldanella carpatica) - neoendemit, rastie na mokrých kamenistých miestach, v bučinách i v kosodrevine, v horskom až subniválnom stupni vo vyšších pohoriach od Strážovských vrchov a Pilska po Pieniny a Galmus v Slovenskom rudohorí
 • stoklas jednosteblový (Bromus monocladus) - dolomity Považského Inovca, Strážovských vrchov, Veľkej Fatry, Slovenského raja, Muránskej planiny a v okolí Banskej Bystrice
 • stračia nôžka tatranská (Delphinium oxysepalum) - paleoendemit, rastie v Tatrách, Nízkych Tatrách, vzácne v Krivánskej Fatre, Chočských vrchoch a na Muránskej planine
 • šafrán spišský (Crocus discolor) - po Slovenský kras
 • tarica horská Brymova (Alyssum montanum subsp. brymii) - po Slovenský kras
 • zvonček tvrdoplodý (Campanula xylocarpa) - Slovenský kras
Slovenská flóra

Západokarpatské subendemity

 • bodliak kopcový (Carduus collinus) - od Malých Karpát po Východoslovenskú nížinu, severnú hranicu tvoria Spišská kotlina a Pieniny
 • chrastavec Kitaibelov (Knautia kitaibelii) - od Malých Karpát a Vršatca po Pieniny a stredné Pohornádie
 • lipnica drsná (Poa scabra) - na andezitoch od Burdy a Slovenského rudohoria na východ po Vihorlat, na sever po Spišskú kotlinu

Východokarpatské endemity

 • fialka dácka (Viola dacica) - východná časť Bukovských vrchov
 • hrachor hladký (lathyrus laevigatus) - Vihorlat
 • iskerník karpatský (Ranunculus carpaticus) - východná časť Bukovských vrchov
 • mliečnik Sojákov (Euphorbia sojakii) - východná časť Bukovských vrchov
 • scila dvojlistá východná (Scilla bifolia subsp. subtriphylla) - severná časť Slovenska po Prešov

Východokarpatské subendemity

 • hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus) - v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty
 • ostrevka Heuflerova (Sesleria heufleriana) - Slovenský kras a stredné Pohornádie

Karpatské endemity

Horec

Vyskytujú sa najmä v subalpínskom a alpínskom stupni. Len v Tatrách sa vyskytujú:

 • jastrabník alpínsky Ullepitschov (Hieracium alpicola subsp. ullepitschii), ostropysk poľný tatranský (Oxytropis camoperstris subsp. tatrae), palina skalná pravá (Artemisia petrosa subsp petrosa), skorocel černastý karpatský (Plantago atrata subsp. carpatica), vŕba Kitaibelova (Salix kitaibeliana)

Vo vysokých polohách ostatných pohorí sa vyskytujú:

 • hruštička karpatská (Pirola carpatica), púpavec púpavový (Leontodon pseudotaraxaci), trojštet brvitý (Trisetum fuscum čiže Trisetum ciliare), turica uhorská (Erigeron hungaricus), žerušničník nebadaný (Cardaminopsis neglecta)
Od horského po alpínsky stupeň rastú:
 • kostrava karpatská (Festuca carpatica), materina dúška najkrajšia (Thymus pulcherrimus)

V horskom stupni majú ťažisko rozšírenia:

 • večernica snežná (Hesperis nivea) - od Malých Karpát a Strážovských vrchov po Slovenský raj, v nižších polohách Belianskych Tatier
 • zvonček karpatský (Campanula carpatica) - od Nízkych Tatier a Choča po stredné Pohornádie a Slovenský kras

Karpatské subendemity

Len v Tatrách a Nízkych Tatrách:

 • lomikameň karpatský (Saxifraga carpatica), starček drievkolistý karpatský (Senecio abrotanifolius subsp carpaticus)

Väčšie rozšírenie vo vysokohorskom prostredí majú:

 • deväťsil Kablikovej (Petasites kablikianus), chudôbka drsnoplodá (Draba lasiocarpa), iskerník pahorský (Ranunculus pseudomontanus), kostihoj srdcovitý (Syphytum cordatum), kostrava pestrá (Festuca versicolor), králik okrúhlolistý (Chrysanthemum rotundifolium), kurička Kitaibelova (Minuartia langii čiže Minuartia kitaibelii), kurička kríčkovitá (Minuartia frutescens), materina dúška karpatská (Thymus carpaticus), nevädza mäkká (Centaurea mollis), očianka tatranská (Euphrasia tatrae), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata čiže Campanula pseudolanceolata)

Panónske endemity

Zasahujú k nám do juhoslovenských nížin, kde majú severnú hranicu rozšírenia:

 • astra soľomilná panónska (Aster tripolium subsp. pannonicus) - viazaná na slané pôdy juhoslovenských nížin
 • astra sivá (Aster canus) - len Podunajská nížina
 • chren veľkoplodý (Armoracia macrocarpa) - len vo Východoslovenskej nížine<
 • jesienka piesočná (Colchicum arenarium), kozia brada vločkatá (Tragopogon floccosus) - bázické piesky pri osade Čenkov východne od Komárna
 • klinček neskorý (Dianthus serotinus) - výskyt na pieskoch
 • limonka Gmelinova uhorská (Limonium gmelinii subsp. hungaricum) - len severne od Štúrova
 • pichliač krátkohlavý (Cirsium brachycephalum) - na mokrých lúkach všetkých juhoslovenských nížin
 • poniklec uhorský (Pulsatilla hungarica) a poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) - len na juhu Východoslovenskej nížiny
 • rozchodník Hillebradtov (Sedum hillebrandtii) - viazaný na piesky z okolia Hurbanova a Štúrova

Panónske subendemity

Po celom južnom Slovensku:

 • čermeľ bradatý (Melampyrum barbatum) - na poliach
 • gypsomilka piesočná (Gypsophila arenaria) - Záhorská nížina a Podunajská nížina v okolí Komárna, izolovane pri Oslanoch
 • jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolius subsp. pannonicus) - pozdĺž riek
 • klinček holý (Dianthus glabriusculus) - len vo Východoslovenskej nížine
 • klinček kopcový (Dianthus collinus) - od malých Karpát po Rimavskú Sobotu
 • klinček Pontederov (Dianthus pontederae) - na suchých miestach
 • kozinec mechúrnatý belavý (Astragalus vesicarius subsp. albidus) - Slovenský kras
 • lipkavec abovský (Galium abaujense) - v Slánskych a Zemplínskych vrchoch a v okolí Košíc
 • sezel sivý (Seseli osseum) - na suchých miestach, výskyt až na Oravu a do Liptovskej a Spišskej kotliny
Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další související články:

+ Rostlinný svět Dolomitů
+ Když krajina plane
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Žiarska chata Praděd Babia hora Macocha Karlštejn Měsíc Žiarska chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Rozhledny Zámek Hluboká Sluneční soustava Kráľova studňa Červená Lhota Vodopády Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso Chopok
Reklama
Populární treky
1. Ukrajinské Karpaty Huculské Alpy aneb po hřebeni Rachovských hor
2. Alpy Mont Blanc du Tacul (4 248 m) a Mont Maudit (4 465 m)
3. Rumunské hory Vilcan, hory polonin a krásných výhledů
4. Karpattreky Trek z Malé Fatry do pohoří Žiar, Fatransko-turčanský Karpattrek (2)
5. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist