Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 12.10.2017 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Prameny, studánky a kvalita pitné vody v Brně a okolí

Prameny, studánky a kvalita pitné vody v Brně a okolí

Kvalita vody v přírodních vodních zdrojích v Brně a okolí

2.9.2012 | Irena Svobodová, Magda Vítová

Na svých vycházkách do brněnského okolí jistě mnozí z vás narazili na přírodní vodní zdroje. Ať už to byl potůček vyvěrající zpod pařezu, studna nebo studánka, určitě vás napadlo uhasit žízeň. Pak jste se zarazili - voda sice byla průzračná a bez zápachu, ale jak je kvalitní a zda je zdraví ohrožující, nelze bez řádných vyšetření potvrdit. Následující článek přináší informace o mikrobiologické kvalitě vody ve vybraných vodních zdrojích v Brně a jeho blízkém okolí.

Floriánek

Nejprve je nutno uvést, jaká voda je považována a označována za vodu pitnou. Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.

Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, které jsou uvedeny v zákoně MZ 258/2000 Sb., v platném znění a v příloze č. 1 Vyhlášky MZ. 252/2004 Sb., v platném znění. Pro ukazatele mikrobiologické nezávadnosti jsou zde uvedeny hodnoty mezní, nebo hodnoty nejvyšší mezní.

Čtěte také: Brno - město v kopcích aneb Bryncl - štatl v berglách

Nejvyšší mezní hodnotou (NMH) se rozumí hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví jinak. NHM jsou stanoveny pro enterokoky a E. coli, kteří jsou významnými ukazateli fekální kontaminace vodního zdroje.

Mezní hodnotou (MH) se rozumí hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko, a pokud není u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot.

Helenčina studánka

U předem vybraných vodních zdrojů byly sledovány pouze některé mikrobiologické ukazatele jakosti vody, které mají přímý vliv na její zdravotní nezávadnost. Indikátorovými mikroorganismy, které mohou ohrožovat lidské zdraví, jsou koliformní bakterie, enterokoky a sulfid redukující klostridia, např. Clostridium perfringens.

Při nálezu indikátorových mikroorganismů se zvyšuje pravděpodobnost žaludečních či střevních problémů. Přítomnost indikátorových bakterií indikuje především fekální kontaminaci zdroje a v případě vody upravované pak její nedostatečnou dezinfekci.

Indikátory celkového znečištění vody mají/nemají hygienický význam a ve vodě přežívají buď krátce a obtížně, nebo nejsou schopny dalšího množení. Podle požadavku na optimální teplotu růstu se dělí na skupinu bakterií mezofilních (rostou při teplotě 37 °C) a psychrofilních (rostou při teplotách okolo 20 °C). Množství bakterií z obou skupin vypovídá o změnách v bakteriální populaci zejména při úpravě vody, změnách v rozvodné síti, účinnosti dezinfekce apod.

Uvedené výsledky mikrobiologických rozborů zahrnují pouze výše popsané mikrobiologické ukazatele. Nebyly prováděny rozbory organoleptických, fyzikálních a chemických ukazatelů a tudíž příznivé výsledky mikrobiologických rozborů neprokazují zdravotní nezávadnost vody.

Používání vody z přírodních vodních zdrojů je vždy na vlastní riziko konzumenta. Při překročení NMH je nutné považovat vodu za zdravotně závadnou, při překročení MH lze vodu použít jako pitnou po převaření. Tepelná úprava vody však nemá zásadní vliv na fyzikálně chemické ukazatele a tedy např. zvýšený obsah dusičnanů nelze převařením odstranit. Jakost vody ve zdroji je však závislá na řadě faktorů a v průběhu roku značně kolísá.

Studánka Zdrávas Maria

Rozbory vody z vybraných vodních zdrojů byly prováděny v podzimním období roku 2011 (listopad) a u pěti zdrojů považovaných za nejnavštěvovanější pak v jarním období (konec května) letošního roku. Všechny vyšetřené vzorky vody s výjimkou vody z vrtu Floriánek byly bez zápachu a zákalu, chuť nebyla testována.

Na území města Brna se nachází několik umělých vrtů, jejichž voda má dobrou nebo dokonce výbornou kvalitu. Výsadní postavení zaujímá Balbínův vrt1, nalézající se na ulici Kaštanová, poblíž obchodního domu Makro. Jedná se o artézskou studnu, jejíž voda je stáčena do tanků, prochází procesem ozonizace a snížení obsahu železa. Po úpravě lze vodu zakoupit v prodejním automatu a používat jako vodu pitnou.

Odběr vody pro mikrobiologické vyšetření nebyl prováděn z prodejního automatu, ale okrasné fontánky zdroje. Balbínův pramen(1) vyhovoval při podzimním odběru všem stanovovaným mikrobiologickým ukazatelům kromě MH pro počet kolonií kultivovaných při 36 °C. Nesplnění limitu bylo s největší pravděpodobností dáno přítomností mikroorganismů v rozvodném systému mezi vlastním zdrojem a okrasnou fontánkou.

Voda z toho zdroje je považována za pitnou, navíc úprava ozonizací pozitivně ovlivňuje její mikrobiologickou kvalitu, proto nebyl tento zdroj testován opakovaně.

Poblíž Balbínova vrtu se nachází další artézská studna nazývaná jako vrt U dálnice. Leží přímo pod násepním valem dálnice D1, mezi zahrádkami. Voda z toho vrtu má podobné složení jako voda z Balbínova pramene, bohužel však v podzimním odběru nevyhověla MH koliformních bakterií. Kontaminace mohla být způsobena prosakováním povrchových vod z okolních zahrad či pozemních komunikací, navíc samotné okolí vrtu bylo znečištěno komunálním odpadem. Opakované vyšetření nebylo prováděno.

Zajímavým vrtem a zdrojem vody je také pramen Sv. Floriánka(2). Nachází se poblíž řeky Svitavy v katastrálním území Černovice. Voda z tohoto zdroje je zbarvena přítomným železem do rezava a navíc je slabě cítit sulfanem. Z mikrobiologického hlediska - podzimní rozbor nevyhověl zdroj NMH u Escherichia coli, ve všech ostatních mikrobiologických ukazatelích byl vyhovující.

Jarní rozbor nepotvrdil nálezy z rozboru podzimního a na základně spektra sledovaných mikrobiálních agens lze vodu považovat za vyhovující ve všech sledovaných parametrech. Nevýhodou však stále zůstává vysoký obsah železa i sirný zápach. Voda má neutrální pH a díky vysokému obsahu minerálních látek tvoří zákal.

Na území Brna se nachází také Helenčina studánka(3). Je vyhledávaným výletním místem v Podkomorských lesích a své jméno získala podle hlavní představitelky Pohádky máje od Viléma Mrštíka. Podzimní rozbor ukázal překročení téměř všech mikrobiologických ukazatelů s výjimkou NMH u enterokoků a MH pro Clostridium perfringens. Opakovaný jarní rozbor nepotvrdil kontaminaci zdroje, všechny sledované ukazatele byly vyhovující, a tudíž lze vodu v současné době považovat za kvalitní.

Studánka L. Janáčka

Kdo má rád romantický příběh Pohádky máje, ten určitě vyrazí i ke studánce Ríšově. Bohužel, její okolí už tak romantické není, nachází se sice v krásném lesním prostředí, ovšem neukáznění turisté zde zanechávají značné množství odpadků. Vydatnost zdroje byla v podzimním období velice nízká a také kvalita vody nevyhověla. Byly překročeny NMH pro Escherichia coli, MH pro koliformní bakterie a psychrotrofní bakterie. Zdrojem fekální kontaminace může být jak lesní zvěř tak především lidé. Jarní rozbor vody nebyl prováděn.

Severně od Brna v katastrálním území Bílovice nad Svitavou se nachází studánka pojmenovaná po spisovateli a novináři Jaromíru Tomečkovi(4). Podobně jako studánka Helenčina je oblíbeným místem nedělních výletů. Voda v podzimním rozboru překročila MH pro koliformní bakterie a počet kolonií kultivovaných při 36 °C, všem ostatním stanovovaným mikrobiologickým ukazatelům vyhověla. Jarní rozbor potvrdil dobrou kvalitu zdroje, nebyly překročeny žádné NMH ani MH.

Zajímavým výletním místem s poutním kostelem je vesnice Vranov, ležící severně od Brna. Kousek od místní myslivny se nachází studánka Zdrávas Maria(5), jejíž voda byla považována za léčivou. Podzimní rozbor ukázal nevyhovující koncentrace E. coli a koliformních bakterií, stejně jako povolených limitů pro kultivovatelné mikroorganismy. Studánka se nachází nedaleko domů, zdrojem fekální kontaminace může být lidský faktor. Jarní rozbor potvrdil stálou přítomnost koliformních bakterií, v ostatních sledovaných parametrech vzorek vody vyhověl.

Poslední studánkou, jejíž voda byla opakovaně vyšetřena, je studánka pojmenovaná po Leoši Janáčkovi. Nachází se v obci Bílovice nad Svitavou nad Myslivnou lišky Bystroušky. V podzimním rozboru voda ze studánky L. Janáčka(5) nevyhověla MH pro Clostridium perfringens a počtu kolonií kultivovaných při 36 °C, všem ostatním stanovovaným mikrobiologickým ukazatelům vyhověla. Jarní rozbor nově prokázal přítomnost koliformních bakterií.

Přestože je studánka lehce dostupná a patří k turisticky nejnavštěvovanějším vodním zdrojům v okolí Brna, nikdo o ni pravidelně nepečuje. Od Myslivny u lišky Bystroušky lze dojít také ke studánce Pro Silva, ležící nalevo od neznačené cesty směrem na Řícmanice. Voda v této studánce podle podzimního rozboru obsahovala pouze vyšší koncentrace bakterií kultivovatelných při 36 °C, ostatní parametry byly vyhovující. Oproti tomu studánka S. Lolka ležící pod Resslovou hájenkou měla vodu nevyhovující kvality díky překročeným koncentracím enterokoků i koliformních bakterií.

Studánka J. Tomečka

Závěrem lze říci, že nejčastěji navštěvované přírodní vodní zdroje mají z mikrobiologického hlediska vodu velmi dobré kvality. Vždy je však nutné doplnit tyto rozbory o další fyzikálně chemické a organoleptické ukazatele. Pokud byste přece jen chtěli vodu z přírodních zdrojů využívat jako vodu pitnou, čiňte tak až po jejím převaření, které spolehlivě devitalizuje přítomné mikroorganismy.

Článek vychází z výsledků bakalářské práce s názvem "Clostridium perfringens jako původce alimentárních onemocnění" studentky Magdy Vítové, která tuto práci vypracovala a obhájila v roce 2012 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Tipy, jak se ke studánkám dostat

(1) K Balbínovu vrtu se lze snadno dostat použitím autobusové linky č. 40, 48 nebo 63 z ulice Úzká. Od zastávky Ráječek (naproti obchodnímu domu Makro) je vrt vzdálen asi 400 m. Pokračujte ve směru jízdy autobusu, podejděte dálnici D1 a na konci průmyslové zástavby narazíte na pravé straně silnice na malý parčík. Uvnitř parčíku narazíte na altán s pítkem, okrasnou fontánku a výdejní tanky.

(2) K prameni u Floriánka se dá lehce dojít z Faměrova náměstí. Na Faměrovo náměstí se dostanete pohodlně autobusy č. 47 nebo 49 z ulice Úzká. Po prohlídce náměstí pojmenovaného podle Josefa Faměry, významného brněnského klavírního virtuóza a pedagoga, projedete na ulici Mírová a dojdete téměř až na její konec. Po pravé straně ulice se nachází dětské hřiště, ve kterém je umístěn altánek, ukrývající pramen Sv. Floriánka. Od autobusové zastávky je pramen vzdálen zhruba 500 m.

(3) Návštěva Helenčiny studánky vyžaduje mírnou fyzickou zdatnost. Od nejbližší veřejné pozemní komunikace je vzdálena 1 km (směr Automotodrom-Masarykův okruh, cyklistická trasa č. 5005, zpevněná asfaltová komunikace, zákaz vjezdu). Častým výchozím bodem pro návštěvu studánky je Žebětín (zastávka Helenčina), kam se dostanete za použití autobusové linky 52 z Mendlova náměstí. Ze Žebětína po modré a červené značce je studánka vzdálena zhruba 3,2 km. Je možné také použít žlutou a zelenou turistickou značku, vzdálenost je rovněž okolo 3 km.

(4) K Tomečkově studánce se dostanete za použití autobusové linky č. 43 z Králova Pole, vystoupíte na zastávce U Buku. Studánka se nachází dole pod velkým lesním paloukem, v těsné blízkosti je studánka Doleželova, která je bohužel bez vody.

(5) K návštěvě studánky Zdrávas Maria použijte rovněž autobusovou linku č. 43 z Králova Pole, zajíždějící až do Vranova. Vystupte na začátku obce (zastávka Vranov, myslivna), projděte na ulici Lesní a z ní u myslivny odbočte na širokou lesní cestu svažující se směrem doprava a dolů. Po levé straně cesty se nachází studánka, která je od zastávky vzdálena asi 500 m.

(6) Do Bílovic nad Svitavou se pohodlně dostanete vlakovým spojem nebo autobusem linky č. 75. Po zelené turistické značce směřující přes Resslovu hájovnu do Líšně dojdete až ke studánce umístěné napravo od cesty. Od autobusové zastávky i vlakové zastávky je studánka vzdálena do 1 km.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Vysoké Tatry a Belianské Tatry turisticky (2)
Hory Za výhledy na hřeben Sturzhahn a klettersteig Gamsblick na Traweng
Hory Oravská Magura, dvoudenní trek za dech beroucími výhledy
Reklama
Témata našich článků…
Slovenský ráj Švýcárna Sněžka Krkonoše, ubytování Karlštejn Kamenná chata Beskydy, ubytování Ještěd Hranická propast Podzimní hvězdná obloha Orlické hory Elbrus, Kavkaz Kráľova studňa Loket Porubský bludný balvan Jeseníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist