Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Kontakty  Cookies  Ceník inzerce  RSS 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 17.10.2019 , svátek má
Reklama
Treking > Pohoří > Strážovské vrchy

Strážovské vrchy

Turistika, túry, treky a turistické trasy, přírodní poměry, hrady a tipy na výlet, fauna a flóra v CHKO Strážovské vrchy, ubytování

11.9.2008 | Otakar Brandos
Strážovské vrchy

Strážovské vrchy jsou rozsáhlým jádrovým pohořím Tatransko - fatranské oblasti. Poněkud zjednodušeně řečeno připomínají Strážovské vrchy svým tvarem rejnoka. Na jihu jsou ohraničeny Podunajskou pahorkatinou, na západě Považským Inovcem a Považským podolím, na severu sousedí Strážovské vrchy se Súlovskými vrchy a Žilinskou kotlinou a konečně na východě s Malou Fatrou a Hornonitrianskou kotlinou.

Strážovské vrchy, geomorfologické členění

Strážovské vrchy jsou pohořím s velice složitou stavbou a rozlohou okolo 900 km2. Dělí se na čtyři základní podcelky. Jsou to Zliechovská hornatina, Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Malá Magura. Přitom jednotlivé podcelky se ještě dále dělí. Zliechovská hornatina na 10 skupin - Strážov, Belianskou vrchovinu, Temešskou vrchovinu, Zliechovskou kotlinu, Belianskou kotlinu, Čičmianskou kotlinu, Javorinku, Basky, Slatinskou brázdu a Kňaží stôl.

Nitrické vrchy se dělí na 6 skupin - Suchý, Kšinianskou kotlinu, Rokoš, Rokošské predhorie, Vestenickou bránu a Drieňov. Trenčianska vrchovina se dělí na dalších 6 skupin - Ostrý, Holázne, Teplickou vrchovinu, Butkovské bradlá, Porubskou brázdu a Butkovskou brázdu. Nejvyšším vrcholem celého pohoří je Strážov (1 213 m).

celek podcelek okrsek
Strážovské vrchy Zliechovská hornatina Strážov
Belianska vrchovina
Temešská vrchovina
Zliechovská kotlina
Belianska kotlina
Čičmianska kotlina
Javorinka
Basky
Slatinská brázda
Kňaží stôl
Nitrické vrchy Suchý
Kšinianska kotlina
Rokoš
Rokošské predhorie
Vestenická brána
Drieňov
Trenčianska vrchovina Ostrý
Holázne
Teplická vrchovina
Butkovské bradlá
Porubská brázda
Butkovská brázda
Malá Magura -

Strážovské vrchy, reliéf a geologická stavba

Strážovské vrchy se vyznačují velkou členitostí reliéfu a poměrně komplikovanou stavbou. Nemá souvislý hřeben, ale je řadou údolí rozčleněno do poměrně zolovaných hřebenů. Na stavbě pohoří se podílí velké množství různých hornin. Krystalické jádro, které je nesouměrně vysunuto k východu, je budováno granitoidy a krystalickými břidlicemi. Ty vystupují především v oblastech Suchého a Malé Magury. Velká část je ale budována druhohorními sedimenty - vápenci, pískovci a břidlicemi, dolomity i slínovci.

Vápeč

Severní okraj pohoří je pak budován převážně křemenci, vápenci, břidlicemi a pískovci manínského, krížňanského, chočského i strážovského příkrovů. Přitom geologická stavba má zásadní vliv na výsledný reliéf pohoří. Zatímco na krystaliniku se vytvořil hladce modelovaný reliéf, na měkkých, převážně břidlicových horninách vznikly exogenními vlivy kotliny s pahorkatinným charakterem a brázdy.

Na dolomitických a vápencových horninách vznikly strmé skalní vyvýšeniny, bradlové útvary a příkrovové trosky, které jsou často rozčleněny úzkými kaňonovitými dolinami. Na tyto horniny se váže i podzemní kras, který však nedosahuje nijak závratných rozměrů - Mojtínsky a Teplicko - slatinský kras.

Vápeč, asi nejkrásnější vrchol pohoří

Reliéf Strážovských vrchů díky své neobyčejné členitosti vykazuje nejen znaky pahorkatiny (výškové rozdíly 31 až 100 m), vyšší pahorkatiny (101 až 180 m), ale i vrchoviny (181 - 310 m), hornatiny (311 až 470 m) či vysočiny (471 až 640 m).

Vodstvo a minerální prameny Strážovských vrchů

Severní a západní část pohoří náleží do povodí Váhu, východní a jižní část pak do povodí řeky Nitry, která pramení na jižním okraji Malé Fatry kousek pod Fačkovským sedlem. Nejvýznamnějšími přítoky Nitry jsou Tužina, Chvojnica, Nitrica a Bebrava. Nejvýznamnějším přítokem Váhu je Rajčianka, která odvodňuje severní svahy pohoří. Dále pak Pružinka, Slatinský potok a Teplička.

i Turistický průvodce
Považský Inovec je poměrně málo známým pohořím. Přesto pohořím velice zajímavým a turisticky nanejvýš atraktivním. Alespoň jeho část. Například zříceniny hradu Beckov, Tematín či Topolčanského hradu Turistický průvodce
k nim patří. Podobné přívlastky si zaslouží i Strážovské vrchy. Většina turistů se spokojí s výstupem na Strážov či Vápeč, přitom tady existuje řada dalších fantastických vápencových vrcholů «

Významné jsou i podzemní zdroje vody. V místech zlomů vyvěrá řada minerálních a termálních pramenů. Například v Bojnicích a Trenčianských Teplicích. Bojnické prameny dosahují teploty 47,6 °C, v Trenčianských Teplicích pak mají prameny teplotu až 40,2 °C.

Klimatické podmínky v Strážovských vrších

Podnebně patří Strážovské vrchy do mírně teplé klimatické oblasti s průměrnými ročními teplotami 7 až 8 °C a úhrnem srážek od 700 do 1000 mm. Jen ve střední části pohoří je poněkud chladnější klima a průměrná roční teplota tu činí 5 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 15 až 18 °C, naopak nejstudenějším měsícem je leden s teplotami -3 až -6 °C.

Souvislá sněhová pokrývka se udrží průměrně 80 až 120 dní. Délka trvání sněhové pokrývky je značně závislá na expozici oblasti i nadmořské výšce. Obecně platí, že se délka trvání sněhové pokrývky prodlužuje o 9 dní na 100 metrů výšky. Díky značně protáhlému tvaru pohoří ve směru SV - JZ a značným rozdílům reliéfu jsou ovšem klimatické podmínky v jednotlivých částech pohoří poněkud odlišné.

Jižní část pohoří je výrazněji ovlivňována teplejším klimatem sousední Podunajské pahorkatiny, zatímco severní oblasti klimatem chladnějších sousedních oblastí. To se projevuje průměrným počtem letních dní (s teplotami nad 25 °C) v rozmezí 20 až 30. V zimním období se může objevit inverzní ráz počasí, především v oblasti Žilinské kotliny. Teplotní rozdíly mezi jednotlivými vzduchovými hmotami mohou činit i více jak 10 °C.

CHKO Strážovské vrchy

Velká část území pohoří je porostlá lesy. Převažujícími přirozenými porosty jsou bučiny a jedlové bučiny, objevují se ale i četné další druhy dřevin. V jižních částech pohoří jsou významnými porosty dubu. Nejen pro velkou druhovou rozmanitost místní fauny a flóry, ale i z důvodů ochrany četných významných geomorfologických tvarů a přírodních útvarů byly Strážovské vrchy vyhlášeny 27.1.1989 chráněnou krajinnou oblastí. Její rozloha činí 30 979 hektarů a zaujímá i část vedlejšího orografického celku - Súlovských vrchů.

Fauna a flóra Strážovských vrchů

Fauna této oblasti je podobně jako v okolních pohořích neobyčejně bohatá. Vyskytují se tu nejen všechny velké šelmy karpatských lesů, ale i množství lovné zvěře. K ní patří jelen, srna, divoké prase i muflon. Muflon ale tady byl, podobně jako v sousedních Súlovských vrších, vysazen uměle.

Podobně jako fauna je pestrá i zdejší flóra. Nejvýznamnější chráněnou složkou je vápencová flóra, která tady našla velkou řadu vhodných stanovišť. I v tomto pohoří dochází k míšení teplomilných (panonských) rostlinných druhů tak i horských či vysokohorských druhů. Řada teplomilných (horských) druhů tady má severní (jižní) hranice svého rozšíření.

Ve Strážovských vrších bylo dosud popsáno 27 druhů plně chráněných rostlin a 3 druhy částečně chráněných rostlin. Na vhodných stanovištích se vyskytuje velká řada karpatských či západokarpatských endemitů a subendemitů. Jsou to například koniklec slovenský (Pulsatilla slavica), kostřava tatranská či dřípatka karpatská (Soldanella carpatica) a některé další.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi
Bouda pod Stráľovom-nouzové ubytování (lenon, 24.01.2010, 19:51 )
Na relativně nové ľluté značce(ve čtvrtém vydání Harmanecké mapy není zakreslena),spojující červenou značku mezi sedlem pod Stráľovom a zelenou značku Sútok potov-Zliechov,je u rozcestníku Medvedia skala(8O5m)otevřená bouda teoreticky umoľňující nouzové přespání.Je"vybavena" třemi palandami,střecha je v docela dobrém stavu.Bohuľel jsou vytrľeny okenice a kamna,takľe pouľitá spíąe v letních měsících.Pramen vody jsem nenalezl,ale pár minut po značce je potůček.Kousek od boudy je ze skály pěkný pohled do údolí.
Sprístupnenie Pruľinskej Dúpnej jaskyne (Funttomas, 20.05.2009, 17:06 )
Iba počas nedele 31. mája 2009 máte jedinečnú ąancu navątívi» inak neprístupnú Pruľinskú Dúpnu jaskyňu. Miestni jaskyniari jaskyňu elektricky osvetlia od 10.00 h. Nebude chýba» občerstvenie a sprievodný program. Jaskyňa sa nachádza pri obci Pruľina-Priedhorie http://www.turistickamapa.sk/?x=18.50234983953565&y=48.99978864888532 Odbočka k jaskyni na lesný chodník z asfaltky v doline Riečica za Priedhorím sa nachádza tu http://www.turistickamapa.sk/?x=18.50234983953565&y=48.99978864888532 Viac info o akcií na http://www.speleostrazov.sk


Strážovské vrchy, horské chaty a boudy

BOUDA POD OSTRÝM VRCHEM PŘÍSTŘEŠEK POD VÁPEČEM
Bouda pod Ostrým vrchem Ostrý vrch
Trenčianská vrchovina

Detail ubytování …
Přístřešek pod Vápečem Oblast Vápeče
Strážovské vrchy

Detail ubytování …
BOUDA V SEDLE SAMOSTREL CHATA POD OSTRÝM VRCHOM
Bouda v sedle Samostrel Sedlo Samostrel
Strážovské vrchy

Detail ubytování …
Soblahov Drevenica Soblahov
Strážovské vrchy

Detail ubytování …

Strážovské vrchy, základní info o pohoří

  • rozloha Strážovských vrchů - 929 km2
  • nejvyšší hora Strážovských vrchů - Strážov (1 213 m)
  • rok vyhlášení CHKO Strážovské vrchy - 1989
  • rozloha chráněné krajinné oblasti Strážovské vrchy - 309,8 km2
Ještěd Kvarky Zverovka Zámek Hluboká Vysoké Tatry, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Helfenburk Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Javorníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Merkur Šútovský vodopád Rýchorská bouda Karlštejn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Jarní prázdniny Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Neutron Pohorky Cirrus Turistické batohy
Reklama

Strážovské vrchy, mapa s body zájmu

Strážovské vrchy, turistika a turistické trasy

Tipy na výlet, příroda ve Strážovských vrších

Reklama, turistické trasy a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Súlovské skály | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Záhorie | Zemplínské vrchy
Home Page | Časopis | Průvodce | Ceník inzerce | Soutěže | Seznamka | Kalendář akcí | Outdoor testy | Horské chaty | Fotogalerie | Archiv
Treky, turistika | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Vesmír, astronomie | Turistická mapa online | Spolupracujeme
TOPlist